การกำหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP Address)

การกำหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP Address)
            ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสเอง เพราะระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE ทำการแจกหมายเลขไอพีแอดเดสรให้กับทุกเครื่องที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (DHCP) ผู้ใช้ทำการกำหนดค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบอัตโนมัติ (Automatic ) เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเป็นการกำหนดค่าบน Windows 10 Professional
1. คลิกเมนู start --> Control Panel --> Network and Internet

           

2. คลิกหัวข้อ Network and Sharing Center


3. คลิกเมนู Change adapter setting ด้านซ้าย 

4. ที่ไอคอน Wi-Fi คลิกเมาส์ขวา และคลิก Properties

5. หน้าต่าง Wireless Network Connection Properties ปรากฏขึ้น คลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) และคลิกปุ่ม Properties

6. หน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties ปรากฏขึ้น ที่แท็ป General เลือกตัวเลือก Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically คลิกปุ่ม OK

7. คลิกปุ่ม OK ออกจากหน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
8. คลิกปุ่ม OK ออกจากหน้าต่าง Wireless Network Connection Properties สิ้นสุดขั้นตอนการกำหนดค่าไอพีแอดเดรสสำหรับเครือข่าย WiSE ขั้นต่อไปเป็นการกำหนดค่าไวเลสแลน