โครงการเครือข่ายไวเลสแลน มศว (WiSE)
ไวเลสแลน (Wireless LAN : WLAN) หรือเครือข่ายไร้สาย หมายถึง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องให้สามารถสื่อสารกันได้ โดยผ่านคลื่นความถี่วิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลแทนการใช้สายสัญญาณ การรับส่งข้อมูลผ่านอากาศช่วยลดการใช้สายสัญญาณและเวลาในการติดตั้งลดลง ทำให้ระบบเครือข่ายไวเลสแลนได้รับความนิยมมากขึ้น

ความเป็นมาเครือข่ายไวเลสแลน WiSE
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศและเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการติดต่อสื่อสารกัน ให้ดำเนินงานได้สำเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสบความสำเร็จมีหลายส่วน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ถูกออกแบบให้สนับสนุนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ต่างๆ ด้านเครือข่ายโทรศัพท์ 3G และเครือข่ายไวเลสแลนมีส่วนช่วยแทบทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เห็นความสำคัญของเครือข่ายไวเลสแลน จึงได้ติดตั้งเครือข่ายไวเลสแลนตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยเรียกเครือข่ายไวเลสแลนนี้ว่า WiSE (Wireless Services for Education) ซึ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสะดวกขึ้น อันเป็นการส่งเสิรมให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ตามต้องการ และเครือข่ายไวเลสแลน WiSE ยังช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค์
เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ตามต้องการ (สัญญาณเครือข่ายไวเลสแลนครอบคลุม) และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

นโยบายและข้อปฏิบัติ
การเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไวเลสแลน WiSE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ที่สัญญาณเครือข่ายไวเลสแลนครอบคลุม โดยผู้ที่ต้องการใช้งานต้องมีชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Buasri ID เพื่อเป็นกุญแจตรวจสอบสิทธิ์การเข้าสู่เครือข่ายไวเลสแลน สามารถสอบถามข้อมูล Buasri ID ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ (http://cc.swu.ac.th)

นิยามเครือข่ายไวเลสแลน
1. รวดเร็ว (High Speed)
2. ปลอดภัย (Security authentication)
3. ไร้สาย (Wireless technology)

สัญลักษณ์เครือข่ายไวเลสแลน
เมื่อพบสัญลักษณ์เครือข่ายไวเลสแลน WiSE ที่ใด แสดงถึงบริเวณนั้นสัญญาณเครือข่ายไวเลสแลนครอบคลุมและสามารถใช้เครือข่ายไวเลสแลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรัศมีของสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ระยะ 1 - 30 เมตร ในที่ไม่มีสิ่งขีดขวาง


สัญลักษณ์จุดบริการเครือข่ายไวเลสแลน WiSE (จุด Hotspot)

เริ่มต้นเครือข่ายไวเลสแลน
ในปี พ.ศ. 2547 เทคโนโลยีเครือข่าย
ไวเลสแลน (Wireless LAN) ได้รับความนิยมมากขึ้น สังเกตุได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ (Wifi) มากับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ประกอบกับค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบเครือข่ายไวเลสแลนเหมาะสมกับการลงทุน สำนักคอมพิวเตอร์จึงพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งเครือข่ายไวเลสแลน เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงเครือข่ายบัวศรีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้ทุกที่ตลอดเวลา (พื้นที่สัญญาณเครือข่ายไวเลสแลนครอบคลุม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เปิดให้บริการโครงการเครือข่ายไวเลสแลน WiSE เริ่มต้นการให้บริการมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) จำนวน 3 ตัว ติดตั้งพื้นที่ให้บริการ 3 จุด คือ
1. สำนักหอสมุดกลางประสานมิตรจำนวน 1 จุด ติดตั้งชั้น 3 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการชั้น 2, 3 และ 4
2. สำนักหอสมุดองครักษ์จำนวน 1 จุด ติดตึ้งชั้น 1 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการชั้น 1
3. สำนักคอมพิวเตอร์ประสานมิตร (อาคาร 16) จำนวน 1 จุด ชั้น 3 ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการชั้น 2, 3 และ 4

โดยทุกจุดบริการสามารถรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จำนวน 30 เครื่อง บริการเครือข่ายไวเลสแลนทั้ง 3 จุด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายไวเลสแลน WiSE ที่เปิดให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ทดสอบระบบไวเลสแลน 3 หน่วยงาน

ระยะที่ 2
ปลายปี 2548 กองกิจการนิสิตและสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันออกแบบจุดบริการเครือข่าย
ไวเลสแลน และเพิ่มขยายจุดบริการเครือข่ายไวเลสแลนมากขึ้น ระยะที่ 2 เน้นสัญญาณเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ภายใต้อาคารทุกอาคาร รวมถึงอาคารประชุม และจุดจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มจุดให้บริการจำนวน 68 จุด ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ซึ่งประสานมิตรติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณจำนวน 36 จุด และองครักษ์ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณจำนวน 32 จุด พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไวเลสแลนที่เพิ่มมากขึ้นช่วยเปิดโอกาสการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาไม่จำเป็นต้องรอการเข้าคิวเพื่อเข้าใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ของแต่ละคณะหรือหน่วยงานต่างๆ นิสิตสามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) ที่มีความสามารถของไวเลสแลนอยู่ภายใน และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไวเลสแลน WiSE ได้ทันที

ระบบเครือข่ายไวเลสแลนแบบ Enterprise Wireless LAN

ระยะที่ 3
ปี 2551 สำนักงานบริหารกิจการหอพักและสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันออกแบบจุดบริการเครือข่ายไวเลสแลน และเพิ่มขยายจุดบริการเครือไร้สายมากขึ้น โดยเน้นจุดบริการภายในอาคารหอพักนิสิตหอ 1 ถึง 10 และมีจำนวนจุดให้บริการ 48 จุด เพื่อรองรับนักศึกษาที่หอพักนิสิตองครักษ์จำนวนกว่า 2,000 คน


ขยายพื้นที่ครอบคลุมหอพักนิสิต มศว องครักษ์

ช่วงปี 2553 - 2554 สำนักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส ในพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุมไม่ทั่วถึง รวมจำนวน 21 ตัว 

ระยะที่ 4
ปี 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลนจำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ได้มากขึ้น โดยอุปกรณ์ควบคุมสามารถรองรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ 128 ตัว และรองรับเทคโนโลยี 802.11n ที่ให้บริการความเร็วช่วง 54 - 108 Mbps 


อุปกรณ์ควบคุมรองรับเทคโนโลยี 802.11n

ขณะเดียวกันเครือข่ายบัวศรีได้ขยายการเชื่อมต่อไปที่ มศว โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว จึงทำให้ระบบเครือข่ายไวเลสแลน WiSE ขยายพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่โพธิวิชชาลัยด้วยเช่นกัน โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Outdoor) จำนวน 2 จุด และภายในอาคาร (Indoor) จำนวน 5 จุด และรองรับมาตราฐาน 802.11n ด้วยเช่นกัน


เครือข่ายไวเลสแลน WiSE ที่ มศว โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

ระยะที่ 5
ปี 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลนจำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนจำนวน 173 ตัว เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไวเลสแลนมากขึ้น โดยติดตั้งเพิ่มเติมที่ มศว องครักษ์ เน้นพื้นที่หอพักนิสิต 1 ถึง 11 หอพักบุคลากรคอนโด A ถึง C หอพักบุคลากรทางการแพทย์ A และ B หอพักบุคลากรทางการแพทย์ฝึกหัดชายและหญิง โดยอุปกรณ์ควบคุมไวเลสแลนรองรับเทคโนโลยี 802.11n ให้บริการความเร็วช่วง 54 - 450 Mbps และรองรับคลื่นความถี่ทั้ง 2.4 และ 5 GHz ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อดีขึ้น


อุปกรณ์ควบคุมรองรับความเร็ว 450 Mbps

ในระยะที่ 5 ได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและรูปแบบการเชื่อมต่อใหม่ คือ มศว องครักษ์มีชื่อเครือข่ายไวเลสแลน (SSID) เป็นชื่อเดียว คือ WiSE-ONK ซึ่งการปรับเปลี่ยนชื่อเครือข่ายไวเลสแลนเป็นชื่อเดียวช่วยลดจำนวนการ Boardcast ข้อมูลทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนที่สองเป็นการ Roaming สัญญาณเครือข่ายไวเลสแลน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่เมื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device เปลี่ยนตำแหน่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)


ชื่อเครือข่ายไวเลสแลน WiSE-ONK

ปี 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนครอบคลุมพื้นที่การใช้งานจำนวน 30 จุด ที่ มศว ประสานมิตร โดยเปลี่ยนชื่อเครือข่าย (SSID) เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดคือ WiSE-PSM และทำการ Roaming สัญญาณเช่นกัน


เพิ่มจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน 30 จุด มศว ประสานมิตร


ชื่อเครือข่ายไวเลสแลน WiSE-PSM

ระยะที่ 6
ปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันออกแบบและติดตั้งระบบไวเลสแลนที่ คณะแพทยศาสตร์ อาคาร 15 ประสานมิตร โดยเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลนจำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนจำนวน 48 ตัว เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์ทั้งอาคาร


เพิ่มพื้นที่ไวเลสแลนคณะแพทยศาสตร์

มศว โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว ขยายพื้นที่บริการเครือข่ายไวเลสแลน โดยติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร (Outdoor) จำนวน 2 จุด และภายในอาคาร (Indoor) จำนวน 4 จุด ซึ่งช่วยให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่เรือนพักนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร รวมทั้งห้องประชุม อาคารโรงอาหาร และห้องเรียน ด้วยเช่นกัน


เพิ่มพื้นที่ไวเลสแลน มศว โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

ระยะที่ 7
ปี 2557 ทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายไวเลสแลนให้รองรับเทคโนโลยี Dual-band ที่คลื่นความถี่ย่าน 2.4 และ 5 GHz ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการรบกวนของอุปกรณ์ต่างๆ ในย่านความถี่ 2.4 GHz และช่วยให้อุปกรณ์ของผู้ใช้ที่รองรับเทคโนโลยี 5 GHz สามารถสื่อสารข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนแบบ Dual-band จำนวน 11 ตัว ทำการติดตั้งที่ห้องประชุม และสถานที่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

ระยะที่ 8
ปี 2557 คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันออกแบบและติดตั้งระบบไวเลสแลนที่ คณะแพทยศาสตร์ อาคาร 19 ประสานมิตร โดยเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลนจำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนจำนวน 24 ตัว เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์


เพิ่มพื้นที่ไวเลสแลนคณะวิทยาศาสตร์

ระยะที่ 9
ปี 2558 โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม และสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันออกแบบและติดตั้งระบบไวเลสแลนที่ อาคารต้นแบบฉันทศึกษา เฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ (อาคาร 10) โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม ประสานมิตร โดยเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลนจำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนจำนวน 40 ตัว เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศให้มากขึ้น

เพิ่มพื้นที่ไวเลสแลนโรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม

ระยะที่ 10
ปี 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มอุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลนจำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนมากขึ้น โดยอุปกรณ์ควบคุมสามารถรองรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้ 128 ตัว ซึ่งรองรับเทคโนโลยี 802.11a, b, g, n และ ac ที่ให้บริการความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps 

ขณะเดียวกันตั้งแต่ระยะที่ 2 เป็นต้นมาหน่วยงานต่างๆ ได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งแบบที่เป็นของมหาวิทยาลัย และแบบเฉพาะหน่วยงานเอง โดยสามารถตรวจสอบจำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณได้จากเว็บไซต์ http://wise.swu.ac.th/ หัวข้อ Access Area หรือเมนู Status หัวข้อ Main Monitor

ตารางอุปกรณ์ระบบไวเลสแลน WiSE
* ข้อมูลเฉพาะอุปกรณ์รูปแบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับของสำนักคอมพิวเตอร์

#
DATE
อุปกรณ์ควบคุมระบบไวเลสแลน (Controller) สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน (Access point)
รายละเอียด รวม ประสานมิตร องครักษ์ โพธิวิชชาลัย สระแก้ว รวม
1 13 พฤษภาคม 2547     3     3
2 30 พฤษภาคม 2548 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 2 ชุด
สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 1 ชุด
3 36 32   68
3 1 ตุลาคม 2551 สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 1 ชุด 1   48   48
4 15 มกราคม 2553     5     5
5 17 พฤษภาคม 2553     1     1
6 20 พฤษภาคม 2554     13     13
7 25 กรกฎาคม 2554     2     2
8 1 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 1 ชุด 1       0
9 4 ตุลาคม 2555         7 7
10 7 มกราคม 2556 สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 1 ชุด 1   173   173
11 5 กุมภาพันธ์ 2556     10     10
12 14 กุมภาพันธ์ 2556     30     30
13 26 เมษายน 2556 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 1 ชุด 1 48     48
14 20 กันยายน 2556     10     10
15 6 มิถุนายน 2557         6 6
16 24 กรกฎาคม 2557     5 5   10
17 29 กรกฎาคม 2557     11     11
18 22 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ประสานมิตร 1 ชุด 1 24     24
19 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม 1 ชุด 1 40     40
20 14 พฤษภาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ 1 ชุด 1