การกำหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP Address)

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสเอง เพราะระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE ทำการแจกหมายเลขไอพีแอดเดสรให้กับทุกเครื่องที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (DHCP) ผู้ใช้ทำการกำหนดค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบอัตโนมัติ (Automatic ) เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเป็นการกำหนดค่าบน Windows XP Professional
1. คลิกเมนู start --> Settings --> Control Panel
2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Network Connections

3. ที่ไอคอน Wireless Network Connection คลิกเมาส์ขวา และคลิก Properties

4. หน้าต่าง Wireless Network Connection Properties ปรากฏขึ้น คลิก Internet Protocol (TCP/IP) และคลิกปุ่ม Properties

5. หน้าต่าง Internet Protocol (TCP/IP) Properties ปรากฏขึ้น คลิกแท็ป General เลือกตัวเลือก Obtain an IP adderss automatically และ Obtain DNS server address automatically คลิกปุ่ม OK

6. คลิกปุ่ม OK ออกจากหน้าต่าง Wireless Network Connection Properties
7. คลิกปุ่ม OK ออกจากหน้าต่าง Wireless Network Connection Status
8. สิ้นสุดขั้นตอนการกำหนดค่าไอพีแอดเดรส ขั้นต่อไปเป็นการกำหนดค่าไวเลสแลน