การกำหนดค่าไวเลส

เป็นการตรวจสอบค่าของชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) และหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ได้รับ ซึ่งค่าของชื่อเครือข่ายไร้สาย WiSE จะเป็นขึ้นต้นด้วย "wise:" และต่อท้ายด้วยชื่อหน่วยงานหรืออาคาร เช่น wise: ComputerCenter , wise: Building8 เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าที่อุปกรณ์ Access Point ทำการแจกให้กับเครื่องลูกข่ายอัตโนมัมัติ
ส่วนสุดท้าย คือตรวจสอบหมายเลขไอพีแอดเดรสที่เครื่องลูกข่ายได้รับ หรือได้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสหรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมดดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างเป็นการกำหนดค่าบน Windows XP Professional)
1. คลิกเมนู start --> Settings --> Control Panel
2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน Network Connections

3. ที่ไอคอน Wireless Network Connection คลิกเมาส์ขวา และคลิก Properties

4. หน้าต่าง Wireless Network Connection Properties ปรากฏขึ้น คลิกแท็ป Wireless Networks
4.1 ทำเครื่องหมายถูกหน้า Use Windows to Configure my wireless network settings ดังภาพ
4.2 ภายใต้กรอบ Preferred networks: หากมีรายชื่อของ SSID ใดปรากฏ ให้ทำการคลิกรายชื่อนั้น ๆ และคลิกปุ่ม Remove เพื่อเอา SSID ออกให้หมด

5. คลิกปุ่ม OK
6. Windows ทำการตรวจหาสัญญาณคลื่นความถี่ของ Access Point ทั้งหมดที่อยู่ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

7. คลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนเครือข่ายไวเลส และคลิก View Available Wireless Networks

8. หน้าต่าง Wireless Network Connection ปรากฏขึ้น
8.1 คลิกเลือก WiSE-PSM และคลิกปุ่ม Connect
8.2 หากผู้ใช้งานพบ Access Point ที่แจก SSID ที่ไม่มีชื่อ WiSE: นำหน้า ห้ามผู้ใช้เลือก SSID นั้นๆ ใช้งานเด็ดขาด เพราะอาจเป็น Access Point ของผู้ไม่ประสงค์ดีมาติดตั้งหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของสำนักคอมพิวเตอร์จัดเตรียมให้

9. คลิกปุ่ม Connect
10. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อกับ WiSE-PSM สำเร็จจะมีข้อความ Connected ปรากฏดังภาพ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย WiSE ได้แล้ว

11. หากนำเมาส์มาไว้บนไอคอนเครือข่ายไร้สาย จะมีหน้าต่างปรากฏดังภาพ ซึ่งข้อความแสดงถึง SSID ที่ได้รับ ความเร็วที่เชื่อมต่อ คุณภาพของสัญญาณ และสถานะการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ :

ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อไวเลสแลน (SSID)

ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อไวเลสแลน (SSID) ที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า WiSE และตามด้วยที่ตั้ง เช่น WiSE-PSM โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับชื่อ SSID ได้ตามสถานที่ที่ใช้งาน โดยมีชื่อทั้งหมด 3 ชื่อ ดังต่อไปนี้

  • WiSE-PSM สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว ประสานมิตร
  • WiSE-ONK สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว องครักษ์
  • WiSE-Bodhi สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว โพธิวิชชาลัย สระแก้ว

หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE "ห้ามกำหนดค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสไว้" ต้องกำหนดค่า TCP/IP เป็นแบบ DHCP เพื่อรับหมายเลข IPv4 Address, Subnet Mask และ Router จากระบบแบบอัตโนมัติ

  • WiSE-PSM และ WiSE-Bodhi ได้หมายเลข IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.5.xxx.xxx
  • WiSE-ONK ได้หมายเลข IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.6.xxx.xxx