เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
ระบบเครือข่ายไร้สายหรือไวเลสแลน (Wireless LAN : WLAN) หมายถึง เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องให้สามารถสื่อสารกันได้ โดยผ่านคลื่นความถี่วิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลแทนการใช้สายสัญญาณ การรับส่งข้อมูลผ่านอากาศช่วยลดการใช้สายสัญญาณและเวลาในการติดตั้งลดลง ทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายได้รับความนิยมมากขึ้น

ประเภทเครือข่ายไร้สาย
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไวเลสแลนไว้ภายใน สามารถสร้างเครือข่ายเฉพาะกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งช่วยให้สะดวกในการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน และสามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อเป็นแบบโครงสร้างเครือข่ายได้ทันทีเมื่อตรวจพบสัญญาณไวเลสแลนจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน (Access Point) ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดเตรียมระบบไวเลสแลนแบบโครงสร้างเครือข่ายให้ผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยทั้งประสานมิตร องครักษ์ และโพธิวิชชาลัย

แบบเฉพาะกลุ่ม

แบบโครงสร้างเครือข่าย

มาตราฐาน IEEE 802.11
เทคโนโลยีไวเลสแลนจะอ้างอิงมาตราฐาน IEEE 802.11 เป็นหลัก และมีโปรโตคอลย่อยภายในที่บอกถึงความเร็วการสื่อสาร การเข้ารหัสข้อมูล และคลื่นความถี่ที่ใช้เป็นต้น โดยมาตราฐานที่ได้รับความนิยม เช่น 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n เป็นต้น ขณะที่ช่องสัญญาณ (Channel) ที่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เชื่อมต่อต้องไม่ก่อก่อนกันเอง (Non-overlapping) เช่นชุดช่องสัญญาณ 1, 6 และ 11 หรือ 1, 5, 9 และ 13 เป็นต้น

ตารางคุณสมบัติมาตราฐาน 802.11

802.11 Release Freq. (GHz) Data rate Modulation
- Jun 1997 2.4 1, 2 DHSS, FHSS
a Sep 1999 5 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 OFDM
b Sep 1999 2.4 1, 2, 5.5, 11 DSSS
g Jun 2003 2.4 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 OFDM, DSSS
n Oct 2009 2.4 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2 OFDM
n Oct 2009 5 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 OFDM

 


ภาพ : ช่องสัญญาณเครือข่ายไวเลสแลน


ภาพ : ช่องสัญญาณที่ความถี่แตกต่างกัน

อ้างอิง : http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11