การกำหนดค่าไอพีแอดเดรสสำหรับเครือข่าย WiSE

การกำหนดค่าไอพีแอดเดรส (IP Address)
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสเอง เพราะระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE ทำการแจกหมายเลขไอพีแอดเดสรให้กับทุกเครื่องที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (DHCP) ผู้ใช้ทำการกำหนดค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบอัตโนมัติ (Automatic ) เท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเป็นการกำหนดค่าบน Windows XP Professional
1. คลิกเมนู start --> Control Panel --> Network and Internet
2. คลิกไอคอน Network and Sharing Center
3. คลิกเมนู Change adapter setting ด้านซ้าย 
4. ที่ไอคอน Wireless Network Connection คลิกเมาส์ขวา และคลิก Properties

5. หน้าต่าง Wireless Network Connection Properties ปรากฏขึ้น คลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) และคลิกปุ่ม Properties

6. หน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties ปรากฏขึ้น ที่แท็ป General เลือกตัวเลือก Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically คลิกปุ่ม OK

7. คลิกปุ่ม OK ออกจากหน้าต่าง Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
8. คลิกปุ่ม OK ออกจากหน้าต่าง Wireless Network Connection Properties สิ้นสุดขั้นตอนการกำหนดค่าไอพีแอดเดรสสำหรับเครือข่าย WiSE ขั้นต่อไปเป็นการกำหนดค่าไวเลสแลน