การกำหนดค่าไวเลส

1. คลิกเมนู start --> Control Panel --> Network and Internet
2. คลิกไอคอน Network and Sharing Center
3. คลิกเมนู Manage wireless networks ด้านซ้าย 
3.1 ภายใต้กรอบ Manage wireless networks that use (Wireless Network Connection) หากมีรายชื่อของ SSID ใดปรากฏ ให้ทำการคลิกรายชื่อนั้น ๆ และคลิกปุ่ม Remove

4. กลับหน้า Network and Sharing Center
5. คลิก Connect to a network หน้าต่าง Wireless Network Connection ปรากฏขึ้น 
5.1 เลือก Access Point ที่ชื่อ WiSE-PSM เลือก Connect automatically และคลิก Connect 
5.2 หากผู้ใช้งานพบ Access Point ที่แจก SSID ที่ไม่มีชื่อ WiSE-นำหน้า จะเป็น Access Point ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ ตัวอย่างในภาพจะพบ SSID ชื่อ HU_libsci_1

6. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อกับ WiSE-PSM สำเร็จจะมีข้อความ Connected ปรากฏดังภาพ แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiSE ได้แล้ว

7. ตรวจสอบไอพีแอดเดรสที่ได้รับ โดยคลิกที่ Open Network and Sharing Center ในส่วนของ View your active networks แสดงชื่อเครือข่าย WiSE-PSM และประเภทของการเชื่อมต่อ คลิก Wireless Network Connection (WiSE-PSM) หน้าต่าง Wireless Network Connection Status ปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Details

8. หน้าต่าง Network Connection Details ปรากฏขึ้น สังเกตที่ IPv4 Address จะได้รับหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ขึ้นต้นด้วย 10 ตัวอย่างในภาพคือ 10.5.11.240 หากได้ไอพีแอดเดรสที่ขึ้นต้นด้วย 10 แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย WiSE และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

 

หมายเหตุ :

ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อไวเลสแลน (SSID)

ชื่อเครือข่ายไร้สายหรือชื่อไวเลสแลน (SSID) ที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า WiSE และตามด้วยที่ตั้ง เช่น WiSE-PSM โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับชื่อ SSID ได้ตามสถานที่ที่ใช้งาน โดยมีชื่อทั้งหมด 3 ชื่อ ดังต่อไปนี้

  • WiSE-PSM สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว ประสานมิตร
  • WiSE-ONK สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว องครักษ์
  • WiSE-Bodhi สำหรับใช้งานเมื่ออยู่ที่ มศว โพธิวิชชาลัย สระแก้ว

หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)

เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย WiSE "ห้ามกำหนดค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสไว้" ต้องกำหนดค่า TCP/IP เป็นแบบ DHCP เพื่อรับหมายเลข IPv4 Address, Subnet Mask และ Router จากระบบแบบอัตโนมัติ

  • WiSE-PSM และ WiSE-Bodhi ได้หมายเลข IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.5.xxx.xxx
  • WiSE-ONK ได้หมายเลข IP Address ขึ้นต้นด้วย 10.6.xxx.xxx