ประโยชน์เครือข่ายไวเลสแลน

ประโยชน์ของเครือข่ายไร้สาย
เครือข่ายไวเลสแลน (Wireless LAN) ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1997 โดยมีชื่อมาตราฐานอย่างเป็นทางการคือ IEEE 802.11 และมีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจนเกิดมาเป็นโปรโตคอลย่อยต่างๆ เช่น 802.11a, b, g และ n ขณะที่ความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลได้พัฒนาตั้งแต่ 11 Mbps จนถึง 108 Mbps และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ด้วยนิยาม รวดเร็ว ปลอดภัยและไร้สาย มหาวิทยาลัยจึงเห็นประโยชน์และผลักดันให้เกิดการใช้งานเครือข่ายไร้สายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น

  • นักศึกษาสามารถเข้าถึงบทเรียน Online ต่างๆ ได้ สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ตลอดเวลา โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องรอเข้าใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
  • มหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณให้เข้าถึงจุดบริการต่างๆ มากขึ้น และสามารถให้บริการในจุดบริการที่สายสัญญาณไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน
  • เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
  • เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างนึกศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมากขึ้น
  • ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ทุกสถานที่ตามต้องการ ทำให้ผลิดผลของงานเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ปัจจุบันความนิยมใช้งานเครือข่ายไร้สายเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยหลักเกิดจากอุปกรณ์รองรับไวเลสแลนเพิ่มมากขึ้น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ตัวอย่างเช่น โน้ตบุ๊ครุ่มใหม่สามารถใช้งานเครือข่ายไวเลสแลนได้โดยไม่ต้องซื้อการ์ดไวเลสแลนเพิ่มเติมที่รู้จักในชื่อ centrino

สถานที่ต่างๆ มีบริการไวเลสแลนอำนวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ โรงแรม สนามบิน ที่ให้บริกาไวเลสแลนทุกที่ แสดงให้เห็นถึงต้องการใช้เครือข่ายไวเลสแลนและอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น