พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

         เครือข่ายไร้สาย WiSE เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจุดบริการเครือข่ายไร้สายมุ่งเน้นให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่บริเวณห้องเรียน เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิต นักศึกษาทุกคณะ รวมไปถึงจุดจัดกิจกรรมของนักศึกษาด้วยเช่นกัน

จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE Prasarnmit

No.  AP Name จุดติดตั้ง Accress Point ชั้น
1 Edu_FL1-01_102 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
2 Edu_FL1-02 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
3 Edu_FL1-03 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
4 Edu_FL1-04 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
5 Edu_FL1-05 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
6 Edu_FL1-06_Hallway อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
7 Edu_FL1-07 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 1
8 Edu_FL2-01_202A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 2
9 Edu_FL2-02_202 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 2
10 Edu_FL2-03_Meet1-1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 2
11 Edu_FL2-04_Meet1-2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 2
12 Edu_FL3-01_302 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
13 Edu_FL3-02_Hallway1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
14 Edu_FL3-03 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
15 Edu_FL3-04 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
16 Edu_FL3-05 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
17 Edu_FL3-06_Hallway2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
18 Edu_FL3-07_310 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
19 Edu_FL3-08_311 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
20 Edu_FL3-09_302A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
21 Edu_FL3-10_EdSEC อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
22 Edu_FL3-11_309 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3
23 Edu_FL4-01_407 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
24 Edu_FL4-02_Hallway อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
25 Edu_FL4-03_409 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
26 Edu_FL4-04_410 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
27 Edu_FL4-05_411 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
28 Edu_FL4-06_402 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
29 Edu_FL4-07_402A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
30 Edu_FL4-08_405 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
31 Edu_FL4-09_406 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 4
32 Edu_FL5-01_506 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
33 Edu_FL5-02_506A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
34 Edu_FL5-03_Hallway1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
35 Edu_FL5-04_507 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
36 Edu_FL5-05_510 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
37 Edu_FL5-06_502 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
38 Edu_FL5-07_502A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
39 Edu_FL5-08_505 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
40 Edu_FL5-09_Hallway2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
41 Edu_FL5-10_509 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 5
42 Edu_FL6-01_605 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
43 Edu_FL6-02_605A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
44 Edu_FL6-03_Hallway อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
45 Edu_FL6-04_607 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
46 Edu_FL6-05_608 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
47 Edu_FL6-06_610 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
48 Edu_FL6-07_611 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
49 Edu_FL6-08_602 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
50 Edu_FL6-09_602A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
51 Edu_FL6-10_606 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 6
52 Edu_FL7-01_Hallway อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
53 Edu_FL7-02 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
54 Edu_FL7-03_702 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
55 Edu_FL7-04_702A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
56 Edu_FL7-05_705 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
57 Edu_FL7-06_Meet1-1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
58 Edu_FL7-07_Meet1-2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 7
59 Edu_FL8-01_Hallway2 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
60 Edu_FL8-02_808 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
61 Edu_FL8-03_810 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
62 Edu_FL8-04_802 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
63 Edu_FL8-05_802A อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
64 Edu_FL8-06_Hallway1 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
65 Edu_FL8-07_805 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
66 Edu_FL8-08_807 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
67 Edu_FL8-09_809 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 8
68 Edu_FL9-01_Hallway อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
69 Edu_FL9-02_908 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
70 Edu_FL9-03_910 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
71 Edu_FL9-04_901 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
72 Edu_FL9-05_906 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
73 Edu_FL9-06_907 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
74 Edu_FL9-07_Hallway อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
75 Edu_FL9-08_909 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 9
76 SportEdu_FL1-01_Stand1 อาคารพละศึกษา 1
77 SportEdu_FL1-02_Stand2 อาคารพละศึกษา 1
78 SportEdu_FL2-01_201 อาคารพละศึกษา 2
79 SportEdu_FL2-02_207 อาคารพละศึกษา 2
80 Human2_FL1-01_Grad อาคารมนุษย์ศาสตร์ 1
81 Human2_FL1-02_Office อาคารมนุษย์ศาสตร์ 1
82 Human2_FL1-03_Meet อาคารมนุษย์ศาสตร์ 1
83 Human2_FL1-04_Dean อาคารมนุษย์ศาสตร์ 1
84 Human2_FL2-01_222 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2
85 Human2_FL2-02_225 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 2
86 Human2_FL3-01_230/1 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 3
87 Human2_FL3-02_232 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 3
88 Human2_FL3-03_238 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 3
89 Human2_FL4-01_245 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 4
90 Human2_FL4-02_246 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 4
91 Human2_FL4-03_247 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 4
92 Human2_FL5-01_252 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
93 Human2_FL5-02_253 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
94 Human2_FL5-03_254 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
95 Human2_FL5-04_255 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
96 Human2_FL5-05_256 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
97 Human2_FL5-06_257 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
98 Human2_FL5-07_258 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 5
99 Human2_FL6-01_261 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
100 Human2_FL6-02_262 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
101 Human2_FL6-03_263 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
102 Human2_FL6-04_264 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
103 Human2_FL6-05_265 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
104 Human2_FL6-06_266 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
105 Human2_FL6-07_267 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
106 Human2_FL6-08_268 อาคารมนุษย์ศาสตร์ 6
107 Sci10_FL1-01_Hallway อาคารวิทยาศาสตร์ 1
108 Sci10_FL1-02_108 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
109 Sci10_FL1-03_110 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
110 Sci10_FL1-04_111 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
111 Sci10_FL1-05_114 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
112 Sci10_FL1-06_115 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
113 Sci10_FL2-01_202 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
114 Sci10_FL2-02_204A อาคารวิทยาศาสตร์ 2
115 Sci10_FL2-03_204B-1 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
116 Sci10_FL2-04_204B-2 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
117 Sci10_FL2-05_205 อาคารวิทยาศาสตร์ 2
118 Sci10_FL3-01_301 อาคารวิทยาศาสตร์ 3
119 Sci10_FL3-02_306 อาคารวิทยาศาสตร์ 3
120 Sci10_FL3-03_307 อาคารวิทยาศาสตร์ 3
121 Sci10_FL3-04_309 อาคารวิทยาศาสตร์ 3
122 Sci10_FL3-05_315 อาคารวิทยาศาสตร์ 3
123 Sci10_FL3-06_316 อาคารวิทยาศาสตร์ 3
124 Sci10_FL4-01_404 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
125 Sci10_FL4-02_406 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
126 Sci10_FL4-03_408 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
127 Sci10_FL4-04_410 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
128 Sci10_FL4-05_414-1 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
129 Sci10_FL4-06_414-2 อาคารวิทยาศาสตร์ 4
130 Sci10_FL5-01_502 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
131 Sci10_FL5-02_503 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
132 Sci10_FL5-03_508 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
133 Sci10_FL5-04_512 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
134 Sci10_FL5-05_513 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
135 Sci10_FL5-06_516 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
136 Sci10_FL5-07_517 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
137 Sci10_FL5-08_518 อาคารวิทยาศาสตร์ 5
138 Social_FL2-01_Meet-1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2
139 Social_FL2-02_Meet-2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 2
140 Social_FL4-01_402 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4
141 Social_FL4-02_403 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4
142 Social_FL4-03_404 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 4
143 Social_FL5-01_502 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 5
144 Social_FL5-02_503 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 5
145 Social_FL5-03_504 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 5
146 Social_FL6-01_602 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 6
147 Social_FL6-02_603 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 6
148 Social_FL6-03_604 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 6
149 Social_FL6-04_605 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 6
150 Social_FL7-01_702 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 7
151 Social_FL7-02_703 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 7
152 Social_FL7-03_704 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 7
153 Social_FL7-04_705 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 7
154 Social_FL8-01_803 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 8
155 Social_FL8-02_804 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 8
156 Social_FL8-03_805 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 8
157 Social_FL9-01_902 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 9
158 Social_FL9-02_903 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 9
159 Social_FL9-03_904 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 9
160 Building14_FL1-01_studio room อาคารอเนกประสงค์ 1
161 Building14_FL1-02_Hallway_1/2 อาคารอเนกประสงค์ 1
162 Building14_FL1-03_Hallway_2/2 อาคารอเนกประสงค์ 1
163 Building14_FL1-04_center point(AIS) อาคารอเนกประสงค์ 1
164 Building14_FL1-05_office อาคารอเนกประสงค์ 1
165 Building14_FL2-01_201 อาคารอเนกประสงค์ 2
166 Building14_FL2-02_202 อาคารอเนกประสงค์ 2
167 Building14_FL2-03_203 อาคารอเนกประสงค์ 2
168 Building14_FL2-04_205_1/3 อาคารอเนกประสงค์ 2
169 Building14_FL2-05_205_2/3 อาคารอเนกประสงค์ 2
170 Building14_FL2-06_205_3/3 อาคารอเนกประสงค์ 2
171 Building14_FL4-01_405_1/2 อาคารอเนกประสงค์ 4
172 Building14_FL4-02_405_2/2 อาคารอเนกประสงค์ 4
173 Building14_FL4-03_meeting FL4 อาคารอเนกประสงค์ 4
174 Building14_FL5-01_503_1/3 อาคารอเนกประสงค์ 5
175 Building14_FL5-02_503_2/3 อาคารอเนกประสงค์ 5
176 Building14_FL5-03_503_3/3 อาคารอเนกประสงค์ 5
177 Building14_FL6-01_602 อาคารอเนกประสงค์ 6
178 Building14_FL6-02_605_1/2 อาคารอเนกประสงค์ 6
179 Building14_FL6-03_605_2/2 อาคารอเนกประสงค์ 6
180 Building14_FL7-01_701 อาคารอเนกประสงค์ 7
181 Building14_FL7-02_702 อาคารอเนกประสงค์ 7
182 Building14_FL7-03_703 อาคารอเนกประสงค์ 7
183 Building14_FL7-04_704 อาคารอเนกประสงค์ 7
184 Building14_FL7-05_705_1/3 อาคารอเนกประสงค์ 7
185 Building14_FL7-06_705_2/3 อาคารอเนกประสงค์ 7
186 Building14_FL7-07_705_3/3 อาคารอเนกประสงค์ 7
187 Building14_FL8-01_801 อาคารอเนกประสงค์ 8
188 Building14_FL8-02_802 อาคารอเนกประสงค์ 8
189 Building14_FL8-03_803 อาคารอเนกประสงค์ 8
190 Building14_FL8-04_804 อาคารอเนกประสงค์ 8
191 Building14_FL8-05_805_1/3 อาคารอเนกประสงค์ 8
192 Building14_FL8-06_805_2/3 อาคารอเนกประสงค์ 8
193 Building14_FL8-07_805_3/3 อาคารอเนกประสงค์ 8
194 Building14_FL9-01_901 อาคารอเนกประสงค์ 9
195 Building14_FL9-02_902 อาคารอเนกประสงค์ 9
196 Building14_FL9-03_903 อาคารอเนกประสงค์ 9
197 Building14_FL9-04_904 อาคารอเนกประสงค์ 9
198 Med_FL1-01_PBL1 อาคารคณะแพทย์ 1
199 Med_FL1-02_PBL3 อาคารคณะแพทย์ 1
200 Med_FL1-03_PBL5 อาคารคณะแพทย์ 1
201 Med_FL1-04_PBL7 อาคารคณะแพทย์ 1
202 Med_FL1-05_PBL9 อาคารคณะแพทย์ 1
203 Med_FL1-06_PBL11 อาคารคณะแพทย์ 1
204 Med_FL1-07_MED_Cafe อาคารคณะแพทย์ 1
205 Med_FL2-01_MDL2-1 อาคารคณะแพทย์ 2
206 Med_FL2-02_MDL2-2 อาคารคณะแพทย์ 2
207 Med_FL2-03_MDL2-3 อาคารคณะแพทย์ 2
208 Med_FL3-01_MDL3-1 อาคารคณะแพทย์ 3
209 Med_FL3-02_MDL3-2 อาคารคณะแพทย์ 3
210 Med_FL3-03_MDL3-3 อาคารคณะแพทย์ 3
211 Med_FL3-04_MDL3-4 อาคารคณะแพทย์ 3
212 Med_FL3-05_PBL14 อาคารคณะแพทย์ 3
213 Med_FL3-06_PBL17 อาคารคณะแพทย์ 3
214 Med_FL4-01_402 อาคารคณะแพทย์ 4
215 Med_FL4-02_403-1 อาคารคณะแพทย์ 4
216 Med_FL4-03_403-2 อาคารคณะแพทย์ 4
217 Med_FL4-04_403-3 อาคารคณะแพทย์ 4
218 Med_FL4-05_403-4 อาคารคณะแพทย์ 4
219 Med_FL5-01_PBL1 อาคารคณะแพทย์ 5
220 Med_FL5-02_PBL2 อาคารคณะแพทย์ 5
221 Med_FL5-03_PBL3 อาคารคณะแพทย์ 5
222 Med_FL5-04_PBL5 อาคารคณะแพทย์ 5
223 Med_FL5-05_PBL7 อาคารคณะแพทย์ 5
224 Med_FL5-06_PBL9 อาคารคณะแพทย์ 5
225 Med_FL5-07_PBL11 อาคารคณะแพทย์ 5
226 Med_FL5-08_PBL13 อาคารคณะแพทย์ 5
227 Med_FL5-09_PBL15 อาคารคณะแพทย์ 5
228 Med_FL5-10_Hallway-1 อาคารคณะแพทย์ 5
229 Med_FL5-11_Hallway-2 อาคารคณะแพทย์ 5
230 Med_FL6-01_607 อาคารคณะแพทย์ 6
231 Med_FL6-02_608 อาคารคณะแพทย์ 6
232 Med_FL6-03_609 อาคารคณะแพทย์ 6
233 Med_FL6-04_610 อาคารคณะแพทย์ 6
234 Med_FL6-05_611 อาคารคณะแพทย์ 6
235 Med_FL7-01_708/1 อาคารคณะแพทย์ 7
236 Med_FL7-02_709 อาคารคณะแพทย์ 7
237 Med_FL7-03_710 อาคารคณะแพทย์ 7
238 Med_FL7-04_711 อาคารคณะแพทย์ 7
239 Med_FL7-05_712 อาคารคณะแพทย์ 7
240 Med_FL8-01_805/1 อาคารคณะแพทย์ 8
241 Med_FL8-02_806 อาคารคณะแพทย์ 8
242 Med_FL8-03_807 อาคารคณะแพทย์ 8
243 Med_FL8-04_808 อาคารคณะแพทย์ 8
244 Med_FL8-05_809 อาคารคณะแพทย์ 8
245 Med_FL9-01_909 อาคารคณะแพทย์ 9
246 Med_FL9-02_910 อาคารคณะแพทย์ 9
247 Med_FL9-03_911 อาคารคณะแพทย์ 9
248 Med_FL9-04_912 อาคารคณะแพทย์ 9
249 Med_FL9-05_913 อาคารคณะแพทย์ 9
250 Med_FL10-01_1002 อาคารคณะแพทย์ 10
251 Med_FL10-02_1004 อาคารคณะแพทย์ 10
252 Sci15_FL1-01_121 คณะวิทยาศาสตร์ 1
253 Sci15_FL1-02_123 คณะวิทยาศาสตร์ 1
254 Sci15_FL1-03_124 คณะวิทยาศาสตร์ 1
255 Sci15_FL2-01_221 คณะวิทยาศาสตร์ 2
256 Sci15_FL2-02_224 คณะวิทยาศาสตร์ 2
257 Sci15_FL3-01_321 คณะวิทยาศาสตร์ 3
258 Sci15_FL3-02_324 คณะวิทยาศาสตร์ 3
259 Sci15_FL4-01_422 คณะวิทยาศาสตร์ 4
260 Sci15_FL4-02_423 คณะวิทยาศาสตร์ 4
261 Sci15_FL4-03_425 คณะวิทยาศาสตร์ 4
262 Sci15_FL4-04_426 คณะวิทยาศาสตร์ 4
263 Sci15_FL5-01_521 คณะวิทยาศาสตร์ 5
264 Sci15_FL5-02_523 คณะวิทยาศาสตร์ 5
265 Sci15_FL5-03_524 คณะวิทยาศาสตร์ 5
266 Sci15_FL6-01_621 คณะวิทยาศาสตร์ 6
267 Sci15_FL6-02_622 คณะวิทยาศาสตร์ 6
268 Sci15_FL6-03_623 คณะวิทยาศาสตร์ 6
269 Sci15_FL7-01_721 คณะวิทยาศาสตร์ 7
270 Sci15_FL7-02_722 คณะวิทยาศาสตร์ 7
271 Sci15_FL7-03_723 คณะวิทยาศาสตร์ 7
272 Sci15_FL7-04_724 คณะวิทยาศาสตร์ 7
273 Sci15_FL8-01_821 คณะวิทยาศาสตร์ 8
274 Sci15_FL8-02_822 คณะวิทยาศาสตร์ 8
275 Sci15_FL8-03_823 คณะวิทยาศาสตร์ 8
276 Sci15_FL9-01_921 คณะวิทยาศาสตร์ 9
277 Sci15_FL9-02_922 คณะวิทยาศาสตร์ 9
278 Sci15_FL9-03_925 คณะวิทยาศาสตร์ 9
279 Sci15_FL9-04_926 คณะวิทยาศาสตร์ 9
280 Sci15_FL10-01_1021 คณะวิทยาศาสตร์ 10
281 Sci15_FL10-02_1023 คณะวิทยาศาสตร์ 10
282 Sci15_FL10-03_1024 คณะวิทยาศาสตร์ 10
283 Sci15_FL10-04_1026 คณะวิทยาศาสตร์ 10
284 fofa_FL1-01_Workshop อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
285 fofa_FL1-02_Classroom อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
286 fofa_FL1-03_Prof.Room อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
287 fofa_FL3-01_301 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3
288 fofa_FL3-02_302 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3
289 fofa_FL3-03_305 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3
290 fofa_FL3-04_310 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 3
291 fofa_FL5-01_Balcony อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5
292 fofa_FL5-02_NATALAK-1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5
293 fofa_FL5-03_NATALAK-2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5
294 fofa_FL5-04_Black box อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5
295 fofa_FL5-05_Deputy_director อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 5
296 fofa_FL11-01_Hallway A อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11
297 fofa_FL11-02_Hallway B อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11
298 fofa_FL11-03_Music_Practice_1107 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11
299 fofa_FL11-04_Music_Practice_1101.2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 11
300 fofa_FL13-01_Hallway1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13
301 fofa_FL13-02_Hallway2 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13
302 fofa_FL14-01_1401 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 14
303 Dent_FL1-01_Hallway อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 1
304 Dent_FL2-01_office อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 2
305 Dent_FL3-01_Lecture room1 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 3
306 Dent_FL3-02_Lecture room2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 3
307 Dent_FL3-03_Lecture room3 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 3
308 Dent_FL3-04_Lecture room4 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 3
309 Dent_FL3-05_Lecture room5 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 3
310 Dent_FL4-01_office อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 4
311 Dent_FL7-01_731 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 7
312 Dent_FL7-02_732 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 7
313 Dent_FL8-01_831 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 8
314 Dent_FL8-02_832 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 8
315 Dent_FL9-01_914_1/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9
316 Dent_FL9-02_914_2/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9
317 Dent_FL9-03_Grad อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9
318 Dent_FL9-04 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9
319 Dent_FL10-01_1016 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 10
320 Dent_FL10-02_1032 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 10
321 Dent_FL13-01_meeting1 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 13
322 Dent_FL13-02_eDL room อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 13
323 Dent_FL13-03_Hallway อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 13
324 Dent_FL13-04_Grad1 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 13
325 Dent_FL14-01_1411_1/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 14
326 Dent_FL14-02_1411_2/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 14
327 Dent_FL14-03_1421 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 14
328 Dent_FL14-04_meeting_1/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 14
329 Dent_FL14-05_meeting_2/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 14
330 Dent_FL15-01_1511 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 15
331 Dent_FL15-02_1521_1/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 15
332 Dent_FL15-03_1521_2/2 อาคารคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 15
333 Anatomical_FL2-01_Hallway อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2
334 Anatomical_FL2-02_Museum2-1 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2
335 Anatomical_FL2-03_Museum3-1 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2
336 Anatomical_FL3-01_301-1 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 3
337 Anatomical_FL3-02_301-2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 3
338 Anatomical_FL3-03_301-3 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 3
339 Anatomical_FL4-01_409 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 4
340 Anatomical_FL4-02_410 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 4
341 Anatomical_FL4-03_411 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 4
342 Anatomical_FL5-01_502-1 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 5
343 Anatomical_FL5-02_502-2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 5
344 Anatomical_FL5-03_502-3 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 5
345 Anatomical_FL5-04_502-4 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 5
346 Anatomical_FL6-01_601-1 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
347 Anatomical_FL6-02_601-2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
348 Anatomical_FL6-03_601-3 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
349 Anatomical_FL6-04_601-4 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
350 Anatomical_FL6-05_602 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
351 Anatomical_FL6-06_603 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
352 Anatomical_FL6-07_604 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
353 Anatomical_FL6-08_Hallway อาคารกายวิภาคศาสตร์ 6
354 Anatomical_FL7-01_Hall อาคารกายวิภาคศาสตร์ 7
355 Anatomical_FL7-02_Meet-1 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 7
356 Anatomical_FL7-03_Meet-2 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 7
357 Anatomical_FL7-04_Meet-3 อาคารกายวิภาคศาสตร์ 7
358 Sci19_FL4-01_401-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
359 Sci19_FL4-02_401-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
360 Sci19_FL4-03_401-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
361 Sci19_FL4-04_401/1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
362 Sci19_FL4-05_402-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
363 Sci19_FL4-06_402-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
364 Sci19_FL4-07_402-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
365 Sci19_FL4-08_402-4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
366 Sci19_FL4-09_403-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
367 Sci19_FL4-10_403-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
368 Sci19_FL4-11_403-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
369 Sci19_FL4-12_403/1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 4
370 Sci19_FL5-01_501-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
371 Sci19_FL5-02_501-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
372 Sci19_FL5-03_501-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
373 Sci19_FL5-04_501/1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
374 Sci19_FL5-05_502-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
375 Sci19_FL5-06_502-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
376 Sci19_FL5-07_502-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
377 Sci19_FL5-08_502-4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
378 Sci19_FL5-09_503-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
379 Sci19_FL5-10_503-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
380 Sci19_FL5-11_503-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
381 Sci19_FL5-12_503/1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 5
382 Sci19_FL6-01_601-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6
383 Sci19_FL6-02_601-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6
384 Sci19_FL6-03_602 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6
385 Sci19_FL6-04_603 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6
386 Sci19_FL6-05_608 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6
387 Sci19_FL6-06_609 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 6
388 Sci19_FL7-01_701-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
389 Sci19_FL7-02_701-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
390 Sci19_FL7-03_703 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
391 Sci19_FL7-04_704 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
392 Sci19_FL7-05_713 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
393 Sci19_FL7-06_714 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
394 Sci19_FL7-07_715 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 7
395 Sci19_FL8-01_801 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
396 Sci19_FL8-02_802 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
397 Sci19_FL8-03_803 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
398 Sci19_FL8-04_804-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
399 Sci19_FL8-05_804-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
400 Sci19_FL8-06_805 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
401 Sci19_FL8-07_813 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
402 Sci19_FL8-08_814 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
403 Sci19_FL8-09_815 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 8
404 Sci19_FL9-01_902 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 9
405 Sci19_FL9-02_912 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 9
406 Sci19_FL9-03_914 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 9
407 Sci19_FL10-01_1001 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
408 Sci19_FL10-02_1002 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
409 Sci19_FL10-03_1003 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
410 Sci19_FL10-04_1006 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
411 Sci19_FL10-05_1007 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
412 Sci19_FL10-06_1008 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
413 Sci19_FL10-07_1009 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 10
414 Sci19_FL11-01_1101 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 11
415 Sci19_FL11-02_1118 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 11
416 Sci19_FL12-01_1201 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 12
417 Sci19_FL12-02_1202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 12
418 Sci19_FL12-03_1203 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 12
419 Sci19_FL12-04_1204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 12
420 Sci19_FL13-01_1303 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 13
421 Sci19_FL13-02_1316 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 13
422 Sci19_FL13-03_1317 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 13
423 Sci19_FL14-01_1401 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 14
424 Sci19_FL14-02_1402-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 14
425 Sci19_FL14-03_1402-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 14
426 Sci19_FL14-04_1402-3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 14
427 Sci19_FL14-05_1413 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 14
428 Sci19_FL15-01_1502 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 15
429 Sci19_FL15-02_1512 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 15
430 Sci19_FL15-03_1514 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 15
431 Sci19_FL16-01_1603 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 16
432 Sci19_FL16-02_1604 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 16
433 Sci19_FL16-03_1613 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 16
434 Sci19_FL17-01_1702 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 17
435 Sci19_FL17-02_1703 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 17
436 Sci19_FL17-03_1712 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 17
437 Sci19_FL17-04_1713 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 17
438 Sci19_FL18-01_1801 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
439 Sci19_FL18-02_1802 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
440 Sci19_FL18-03_1803 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
441 Sci19_FL18-04_1804 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
442 Sci19_FL18-05_1814 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
443 Sci19_FL18-06_1815-1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
444 Sci19_FL18-07_1815-2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 18
445 Sci19_FL19-01_1901 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19
446 Sci19_FL19-02_1902 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19
447 Sci19_FL19-03_1908 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19
448 Sci19_FL19-04_1909 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19
449 Sci19_FL19-05_1910 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 19
450 Grad_FL1-01_Secretary_room อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1
451 Grad_FL1-02_Entrance อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 1
452 Grad_FL2-01_Meet1-1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 2
453 Grad_FL2-02_Meet1-2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 2
454 Grad_FL2-03_self_room อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 2
455 Grad_FL2-04_itsis อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 2
456 Grad_FL3-01_301 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 3
457 Grad_FL3-02_302 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 3
458 Grad_FL4-01_401 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 4
459 Grad_FL4-02_404 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 4
460 Grad_FL4-03_405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 4
461 Grad_FL5-01_501 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 5
462 Grad_FL6-01_601 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 6
463 IC_FL1-01_Hallway_1/2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 1
464 IC_FL1-02_Hallway_2/2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 1
465 IC_FL3-01_Hallway อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 3
466 IC_FL4-01_office อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 4
467 IC_FL6-01_601 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 6
468 IC_FL6-02_602 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 6
469 IC_FL7-01_701 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 7
470 IC_FL7-02_702 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 7
471 IC_FL7-03_703 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 7
472 IC_FL8-01_801 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 8
473 IC_FL8-02_802 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 8
474 IC_FL8-03_803 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 8
475 IC_FL9-01_901 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 9
476 IC_FL9-02_902 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 9
477 IC_FL9-03_903 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 9
478 IC_FL11-01_meeting อาคารวิทยาลัยนานาชาติ 11
479 Human22_FL1-01_Hallway อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 1
480 Human22_FL1-02_101 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 1
481 Human22_FL1-03_102 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 1
482 Human22_FL1-04_103 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 1
483 Human22_FL1-05_104 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 1
484 Human22_FL2-01_Meet-1 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 2
485 Human22_FL2-02_Meet-2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 2
486 Human22_FL2-03_Meet50 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 2
487 Human22_FL3-01_301-1 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 3
488 Human22_FL3-02_301-2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 3
489 Human22_FL4-01_Meet-1 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 4
490 Human22_FL4-02_Meet-2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 4
491 Human22_FL4-03_Meet-3 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 4
492 Human22_FL4-04_Dean-1 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 4
493 Human22_FL4-05_Dean-2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 4
494 Human22_FL4-06_Hallway อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 4
495 Human22_FL5-01_501-1 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 5
496 Human22_FL5-02_501-2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 5
497 Human22_FL6-01_601 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 6
498 Human22_FL6-02_602 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 6
499 Human22_FL6-03_603 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 6
500 Human22_FL7-01_701 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 7
501 Human22_FL7-02_702 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 7
502 Human22_FL7-03_703 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 7
503 Human22_FL8-01_801 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 8
504 Human22_FL8-02_802 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 8
505 Human22_FL8-03_803 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 8
506 Human22_FL9-01_901 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 9
507 Human22_FL9-02_902 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 9
508 Human22_FL9-03_903 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 9
509 Human22_FL10-01_1001 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 10
510 Human22_FL10-02_1002 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 10
511 Human22_FL10-03_1003 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 10
512 Human22_FL11-01_1101 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 11
513 Human22_FL11-02_1102 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 11
514 Human22_FL11-03_1103 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 11
515 Human22_FL12-01_1201 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 12
516 Human22_FL12-02_1202 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 12
517 Human22_FL12-03_1203 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 12
518 Human22_FL13-01_1301 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 13
519 Human22_FL13-02_1302 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 13
520 Human22_FL13-03_1303 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 13
521 Human22_FL14-01_1401 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 14
522 Human22_FL14-02_1402 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 14
523 Human22_FL14-03_1403 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 14
524 Human22_FL15-01_1501 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 15
525 Human22_FL15-02_1502 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 15
526 Human22_FL15-03_1503 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 15
527 Human22_FL15-04_1504 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 15
528 Human22_FL16-01_1601 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 16
529 Human22_FL16-02_1602 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 16
530 Human22_FL16-03_1603 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 16
531 Human22_FL16-04_1604 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 16
532 Cosci_FL1-01_Hallway_1/4 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1
533 Cosci_FL1-02_Hallway_2/4 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1
534 Cosci_FL1-03_Hallway_3/4 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1
535 Cosci_FL1-04_Hallway_4/4 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1
536 Cosci_FL2-01_203_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2
537 Cosci_FL2-02_203_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2
538 Cosci_FL2-03_206 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 2
539 Cosci_FL4-01_401 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4
540 Cosci_FL4-02_402 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4
541 Cosci_FL4-03_Hallway อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 4
542 Cosci_FL6-01_601_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6
543 Cosci_FL6-02_601_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6
544 Cosci_FL6-03_602_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6
545 Cosci_FL6-04_602_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 6
546 Cosci_FL7-01_701_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7
547 Cosci_FL7-02_701_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7
548 Cosci_FL7-03_702_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7
549 Cosci_FL7-04_702_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7
550 Cosci_FL8-01_801_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8
551 Cosci_FL8-02_801_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8
552 Cosci_FL8-03_802_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8
553 Cosci_FL8-04_802_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 8
554 Cosci_FL9-01_901_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9
555 Cosci_FL9-02_901_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9
556 Cosci_FL9-03_902 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9
557 Cosci_FL9-04_903 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 9
558 Cosci_FL10-01_1001_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 10
559 Cosci_FL10-02_1001_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 10
560 Cosci_FL10-03_1002 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 10
561 Cosci_FL10-04_1003 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 10
562 Cosci_FL11-01_1101_1/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 11
563 Cosci_FL11-02_1101_2/2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 11
564 Cosci_FL11-03_1102 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 11
565 Cosci_FL11-04_1103 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 11
566 Cosci_FL12-01_meeting1 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 12
567 Cosci_FL12-02_meeting2 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 12
568 Cosci_FL13-01_1301 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 13
569 Cosci_FL13-02_1202 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 13
570 Cosci_FL13-03_1303 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 13
571 Cosci_FL13-04_1304 อาคารคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม 13
572 Lib_FL1-01_102 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1
573 Lib_FL1-02_Hallway อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1
574 Lib_FL1-03_Renovate อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1
575 Lib_FL1-04_Renovate อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1
576 Lib_FL1-05_Entrance อาคารสำนักหอสมุดกลาง 1
577 Lib_FL2-01_Stair อาคารสำนักหอสมุดกลาง 2
578 Lib_FL2-02_working space อาคารสำนักหอสมุดกลาง 2
579 Lib_FL2-03_Meet1-1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 2
580 Lib_FL2-04_Meet1-2 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 2
581 Lib_FL3-01_Hallway อาคารสำนักหอสมุดกลาง 3
582 Lib_FL3-02_Shelf_61-004 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 3
583 Lib_FL3-03_305 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 3
584 Lib_FL4-01_Hallway อาคารสำนักหอสมุดกลาง 4
585 Lib_FL4-02_Hallway_Thai01 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 4
586 Lib_FL4-03_Desk_Eng06 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 4
587 Lib_FL4-04_Desk_Thesis_Thai16 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 4
588 Lib_FL5-01_Hallway อาคารสำนักหอสมุดกลาง 5
589 Lib_FL5-02_MED_Eng Book อาคารสำนักหอสมุดกลาง 5
590 Lib_FL5-03_Entrance_504 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 5
591 Lib_FL5-04_Desk_Eng20 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 5
592 Lib_FL6-01_Kids_book อาคารสำนักหอสมุดกลาง 6
593 Lib_FL6-02_Entrance_604 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 6
594 Lib_FL6-03_Hallway อาคารสำนักหอสมุดกลาง 6
595 Lib_FL6-04_Desk_Eng3 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 6
596 Lib_FL6-05_Hallway_Eng18 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 6
597 Lib_FL8-01_8101-1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
598 Lib_FL8-02_8101-2 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
599 Lib_FL8-03_8101-3 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
600 Lib_FL8-04_8103-1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
601 Lib_FL8-05_8103-2 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
602 Lib_FL8-06_8110 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
603 Lib_FL8-07_8111 อาคารสำนักหอสมุดกลาง 8
604 Canteen_FL1-01_Hallway1-1 อาคารโรงอาหารกลาง 1
605 Canteen_FL1-02_Hallway1-2 อาคารโรงอาหารกลาง 1
606 Canteen_FL2-01_Hallway2-1 อาคารโรงอาหารกลาง 2
607 Canteen_FL2-02_Hallway2-2 อาคารโรงอาหารกลาง 2
608 New-Canteen_FL1-01_Hallway1-1 อาคารโรงอาหารใหม่ 1
609 New-Canteen_FL1-02_Hallway1-2 อาคารโรงอาหารใหม่ 1
610 New-Canteen_FL1-03_Hallway1-3 อาคารโรงอาหารใหม่ 1
611 LearningTower_FL3-01_302W อาคารเรียนรวม 3
612 LearningTower_FL3-02_303W_1/2 อาคารเรียนรวม 3
613 LearningTower_FL3-03_303W_2/2 อาคารเรียนรวม 3
614 LearningTower_FL4-01_402E_1/2 อาคารเรียนรวม 4
615 LearningTower_FL4-02_402E_2/2 อาคารเรียนรวม 4
616 LearningTower_FL4-03_403E_1/2 อาคารเรียนรวม 4
617 LearningTower_FL4-04_403E_2/2 อาคารเรียนรวม 4
618 LearningTower_FL4-05_402W_1/2 อาคารเรียนรวม 4
619 LearningTower_FL4-06_402W_2/2 อาคารเรียนรวม 4
620 LearningTower_FL4-07_403W_1/2 อาคารเรียนรวม 4
621 LearningTower_FL4-08_403W_2/2 อาคารเรียนรวม 4
622 LearningTower_FL5-01_502E อาคารเรียนรวม 5
623 LearningTower_FL5-02_503E อาคารเรียนรวม 5
624 LearningTower_FL5-03_502W อาคารเรียนรวม 5
625 LearningTower_FL5-04_502W(1) อาคารเรียนรวม 5
626 LearningTower_FL5-05_503W_1/2 อาคารเรียนรวม 5
627 LearningTower_FL5-06_503W_2/2 อาคารเรียนรวม 5
628 LearningTower_FL6-01_ComputerLab อาคารเรียนรวม 6
629 LearningTower_FL7-01_701_1/2 อาคารเรียนรวม 7
630 LearningTower_FL7-02_701_2/2 อาคารเรียนรวม 7
631 LearningTower_FL7-03_702 อาคารเรียนรวม 7
632 LearningTower_FL7-04_703 อาคารเรียนรวม 7
633 LearningTower_FL8-01_801_1/2 อาคารเรียนรวม 8
634 LearningTower_FL8-02_801_2/2 อาคารเรียนรวม 8
635 LearningTower_FL8-03_802_1/2 อาคารเรียนรวม 8
636 LearningTower_FL8-04_802_2/2 อาคารเรียนรวม 8
637 LearningTower_FL9-01_901_1/1 อาคารเรียนรวม 9
638 LearningTower_FL9-02_901_2/2 อาคารเรียนรวม 9
639 LearningTower_FL9-03_902_1/2 อาคารเรียนรวม 9
640 LearningTower_FL9-04_902_2/2 อาคารเรียนรวม 9
641 LearningTower_FL10-01_1001_1/2 อาคารเรียนรวม 10
642 LearningTower_FL10-02_1001_2/2 อาคารเรียนรวม 10
643 LearningTower_FL10-03_1002_1/2 อาคารเรียนรวม 10
644 LearningTower_FL10-04_1002_2/2 อาคารเรียนรวม 10
645 LearningTower_FL11-01_1101 อาคารเรียนรวม 11
646 LearningTower_FL11-02_1102 อาคารเรียนรวม 11
647 LearningTower_FL11-03_1103 อาคารเรียนรวม 11
648 LearningTower_FL11-04_1104 อาคารเรียนรวม 11
649 LearningTower_FL12-01_1201 อาคารเรียนรวม 12
650 LearningTower_FL12-02_1202 อาคารเรียนรวม 12
651 LearningTower_FL12-03_1203 อาคารเรียนรวม 12
652 LearningTower_FL12-04_1204 อาคารเรียนรวม 12
653 LearningTower_FL13-01_1301 อาคารเรียนรวม 13
654 LearningTower_FL13-02_1302 อาคารเรียนรวม 13
655 LearningTower_FL13-03_1303 อาคารเรียนรวม 13
656 LearningTower_FL13-04_1304 อาคารเรียนรวม 13
657 LearningTower_FL14-01_1401_1/2 อาคารเรียนรวม 14
658 LearningTower_FL14-02_1401_2/2 อาคารเรียนรวม 14
659 Econ_FL11-01_1101-1 คณะเศรษฐศาสตร์ 11
660 Econ_FL11-02_1101-2 คณะเศรษฐศาสตร์ 11
661 Econ_FL11-03_1102-1 คณะเศรษฐศาสตร์ 11
662 Econ_FL11-04_1102-2 คณะเศรษฐศาสตร์ 11
663 Econ_FL12-01_1201-1 คณะเศรษฐศาสตร์ 12
664 Econ_FL12-02_1201-2 คณะเศรษฐศาสตร์ 12
665 Econ_FL12-03_1202-1 คณะเศรษฐศาสตร์ 12
666 Econ_FL12-04_1202-2 คณะเศรษฐศาสตร์ 12
667 Econ_FL12-5_Meet_Social คณะเศรษฐศาสตร์ 12
668 Econ_FL13-01_Hall คณะเศรษฐศาสตร์ 13
669 Econ_FL14-01_Meet คณะเศรษฐศาสตร์ 14
670 Econ_FL14-02_ECON1 คณะเศรษฐศาสตร์ 14
671 Econ_FL14-03_ECON2 คณะเศรษฐศาสตร์ 14
672 Econ_FL14-04_ECON3 คณะเศรษฐศาสตร์ 14
673 Econ_FL14-05_ECON4 คณะเศรษฐศาสตร์ 14
674 Econ_FL14-06_ECON5 คณะเศรษฐศาสตร์ 14
675 Building400_FL8-01_801 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 8
676 Building400_FL8-02_802 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 8
677 Building400_FL8-03_803 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 8
678 Building400_FL8-04_804 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 8
679 Building400_FL9-01_901-1 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 9
680 Building400_FL9-02_901-2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 9
681 Building400_FL9-03_902 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 9
682 Building400_FL9-04_903 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 9
683 Building400_FL11-01_1101 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 11
684 Building400_FL11-02_1102 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 11
685 Building400_FL11-03_1104 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 11
686 Building400_FL11-04_Hallway อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 11
687 Building400_FL12-01_Meet อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 12
688 Building400_FL12-02_Hall อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 12
689 Building400_FL12-03_1204-1 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 12
690 Building400_FL12-04_1204-2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 12
691 Building400_FL13-01_Hallway อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 13
692 Building400_FL13-02_1304 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 13
693 Building400_FL13-03_1305 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 13
694 Building400_FL13-04_Pantry อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 13
695 Building400_FL14-01_1401 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 14
696 Building400_FL14-02_Office อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 14
697 Building400_FL14-03_1402 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 14
698 Building400_FL14-04_Hall อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 14
699 Building400_FL17-01_GS1702 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 17
700 Building400_FL17-02_GS1704 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 17
701 Building400_FL17-03_GS1705 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 17
702 Building400_FL17-04_GS1706 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 17
703 Building400_FL17-05_GS1707 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 17
704 Building400_FL18-01_meteting1_1/2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 18
705 Building400_FL18-02_meteting1_2/2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 18
706 Building400_FL18-03_meeting2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 18
707 Building400_FL18-04_meeting3 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 18
708 Building400_FL18-05_meeting4 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 18
709 Building400_FL18-06_meeting5 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 18
710 Building400_FL19-01_Meet-1 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 19
711 Building400_FL19-02_Meet-2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 19
712 Building400_FL20-01_20-01_Meet อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 20
713 Building400_FL20-02_20-02_Office อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 20
714 Building400_FL20-03_20-03 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 20
715 Building400_FL21-01_2101-1 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 21
716 Building400_FL21-02_2101-2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 21
717 Building400_FL22-01_2201-1 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 22
718 Building400_FL22-02_2201-2 อาคารนวัตกรรม สาโรช บัวศรี 400 ล้าน 22
719 StudentActivity_FL1-01_Hall สโมสรนิสิต 1
720 StudentActivity_FL2-02_Public_Service สโมสรนิสิต 2
721 StudentActivity_FL3-03_Academic_Support สโมสรนิสิต 3
722 Building8_FL1-01_811 อาคารสำนักทดสอบ 1
723 Building8_FL1-02_812 อาคารสำนักทดสอบ 1
724 Building8_FL1-03_Hall อาคารสำนักทดสอบ 1
725 Building8_FL2-01_Office อาคารสำนักทดสอบ 2
726 Building8_FL2-02_Test_Service อาคารสำนักทดสอบ 2
727 Building8_FL3-01 อาคารสำนักทดสอบ 3
728 Building8_FL3-02 อาคารสำนักทดสอบ 3
729 BSRI_FL1-01_Study1 อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 1
730 BSRI_FL1-02_104 อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 1
731 BSRI_FL2-01_209 อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2
732 BSRI_FL2-02_219 อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2
733 BSRI_FL2-03_Office อาคารวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 2
734 BuildingContEdu_FL1-01_Meet-1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 1
735 BuildingContEdu_FL1-02_Meet-2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 1
736 BuildingContEdu_FL1-03_Hall อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 1
737 BuildingContEdu_FL2-01_Meet อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 2
738 OldConference_FL1-01_Meet-1 อาคารหอประชุมเก่า 1
739 OldConference_FL1-02_Meet-2 อาคารหอประชุมเก่า 1
740 OldConference_FL1-03_Meet-3 อาคารหอประชุมเก่า 1
741 OldConference_FL1-04_Meet-4 อาคารหอประชุมเก่า 1
742 OldConference_FL1-05_Meet-5 อาคารหอประชุมเก่า 1
743 OldConference_FL1-06_Shop อาคารหอประชุมเก่า 1
744 Building9_FL2-01_Meet อาคารสำนักงานอธิการบดี 2
745 Building9_FL4-01_Meet1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 4
746 Building9_FL4-02_Meet2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 4
747 Building9_FL6-01_9B อาคารสำนักงานอธิการบดี 6
748 Building9_FL6-02_9C อาคารสำนักงานอธิการบดี 6
749 PR-Center_FL1-01_Office อาคารศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 1
750 San-sap-Canteen_FL1-01_Hallway1-1 อาคารโภชนาการแสนแสบ 1
751 San-sap-Canteen_FL1-02_Hallway1-2 อาคารโภชนาการแสนแสบ 1
 
จุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE Ongkharak
 
No.  AP Name จุดติดตั้ง Accress Point ชั้น
1 LearningTower_FL1-01_101-1 อาคารเรียนรวม  1
2 LearningTower_FL1-02_101-2 อาคารเรียนรวม 1
3 LearningTower_FL1-03_Hallway-1 อาคารเรียนรวม 1
4 LearningTower_FL1-04_Hallway-2 อาคารเรียนรวม 1
5 LearningTower_FL1-05_102-1 อาคารเรียนรวม 1
6 LearningTower_FL1-06_102-2 อาคารเรียนรวม 1
7 LearningTower_FL1-07_104 อาคารเรียนรวม 1
8 LearningTower_FL1-08_105 อาคารเรียนรวม 1
9 LearningTower_FL2-01_203-1 อาคารเรียนรวม 2
10 LearningTower_FL2-02_203-2 อาคารเรียนรวม 2
11 LearningTower_FL2-03_201-1 อาคารเรียนรวม 2
12 LearningTower_FL2-04_201-2 อาคารเรียนรวม 2
13 LearningTower_FL2-05_204-1 อาคารเรียนรวม 2
14 LearningTower_FL2-06_204-2 อาคารเรียนรวม 2
15 LearningTower_FL2-07_Hallway อาคารเรียนรวม 2
16 LearningTower_FL2-08_206-1 อาคารเรียนรวม 2
17 LearningTower_FL2-09_206-2 อาคารเรียนรวม 2
18 LearningTower_FL3-01_306-1 อาคารเรียนรวม 3
19 LearningTower_FL3-02_306-2 อาคารเรียนรวม 3
20 LearningTower_FL3-03_Hallway-1 อาคารเรียนรวม 3
21 LearningTower_FL3-04_304-1 อาคารเรียนรวม 3
22 LearningTower_FL3-05_304-2 อาคารเรียนรวม 3
23 LearningTower_FL3-06_301-1 อาคารเรียนรวม 3
24 LearningTower_FL3-07_301-2 อาคารเรียนรวม 3
25 LearningTower_FL3-08_Hallway-2 อาคารเรียนรวม 3
26 LearningTower_FL3-09_302 อาคารเรียนรวม 3
27 LearningTower_FL3-10_303-1 อาคารเรียนรวม 3
28 LearningTower_FL3-11_303-2 อาคารเรียนรวม 3
29 LearningTower_FL4-01_409-1 อาคารเรียนรวม 4
30 LearningTower_FL4-02_409-2 อาคารเรียนรวม 4
31 LearningTower_FL4-03_408-1 อาคารเรียนรวม 4
32 LearningTower_FL4-04_408-2 อาคารเรียนรวม 4
33 LearningTower_FL4-05_407 อาคารเรียนรวม 4
34 LearningTower_FL4-06_406-1 อาคารเรียนรวม 4
35 LearningTower_FL4-07_406-2 อาคารเรียนรวม 4
36 LearningTower_FL4-08_401-1 อาคารเรียนรวม 4
37 LearningTower_FL4-09_401-2 อาคารเรียนรวม 4
38 LearningTower_FL4-10_Hallway อาคารเรียนรวม 4
39 LearningTower_FL4-11_402 อาคารเรียนรวม 4
40 LearningTower_FL4-12_403 อาคารเรียนรวม 4
41 LearningTower_FL4-13_404 อาคารเรียนรวม 4
42 LearningTower_FL4-14_405 อาคารเรียนรวม 4
43 LearningTower_FL5-01_509-1 อาคารเรียนรวม 5
44 LearningTower_FL5-02_509-2 อาคารเรียนรวม 5
45 LearningTower_FL5-03_508-1 อาคารเรียนรวม 5
46 LearningTower_FL5-04_508-2 อาคารเรียนรวม 5
47 LearningTower_FL5-05_507 อาคารเรียนรวม 5
48 LearningTower_FL5-06_506-1 อาคารเรียนรวม 5
49 LearningTower_FL5-07_506-2 อาคารเรียนรวม 5
50 LearningTower_FL5-08_501-1 อาคารเรียนรวม 5
51 LearningTower_FL5-09_501-2 อาคารเรียนรวม 5
52 LearningTower_FL5-10_Hallway อาคารเรียนรวม 5
53 LearningTower_FL5-11_502 อาคารเรียนรวม 5
54 LearningTower_FL5-12_503 อาคารเรียนรวม 5
55 LearningTower_FL5-13_504 อาคารเรียนรวม 5
56 LearningTower_FL5-14_505 อาคารเรียนรวม 5
57 EETRD_FL1-01_101 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 1
58 EETRD_FL1-02_103 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 1
59 EETRD_FL1-03_104 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 1
60 EETRD_FL2-01_204 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 2
61 EETRD_FL2-02_206 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 2
62 EETRD_FL2-03_208 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 2
63 EETRD_FL2-04_210 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 2
64 EETRD_FL2-05_211 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 2
65 EETRD_FL2-06_213 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 2
66 EETRD_FL3-01_349 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 3
67 EETRD_FL3-02_345 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 3
68 EETRD_FL3-03_334 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 3
69 EETRD_FL3-04_336 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 3
70 EETRD_FL3-05_338 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 3
71 EETRD_FL4-01_410 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 4
72 EETRD_FL4-02_402 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 4
73 EETRD_FL4-03_412 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 4
74 EETRD_FL4-04_423 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 4
75 EETRD_FL4-05_425 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 4
76 EETRD_FL4-06_427 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 4
77 EETRD_FL5-01_531 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
78 EETRD_FL5-02_539 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
79 EETRD_FL5-03_534 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
80 EETRD_FL5-04_544 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
81 EETRD_FL5-05_546 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
82 EETRD_FL5-06_548 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
83 EETRD_FL5-07_550 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 5
84 EETRD_FL6-01_660 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
85 EETRD_FL6-02_653 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
86 EETRD_FL6-03_655 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
87 EETRD_FL6-04_651 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
88 EETRD_FL6-05_657 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
89 EETRD_FL6-06_633 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
90 EETRD_FL6-07_634 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
91 EETRD_FL6-08_635 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
92 EETRD_FL6-09_636 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 6
93 EETRD_FL7-01_752 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
94 EETRD_FL7-02_750 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
95 EETRD_FL7-03_754 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
96 EETRD_FL7-04_748 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
97 EETRD_FL7-05_731 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
98 EETRD_FL7-06_747 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
99 EETRD_FL7-07_738 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
100 EETRD_FL7-08_746 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
101 EETRD_FL7-09_733 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
102 EETRD_FL7-10_734 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
103 EETRD_FL7-11_735 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร G) 7
104 Fundamental_FL1-01_103 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
105 Fundamental_FL1-02_104-1 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
106 Fundamental_FL1-03_104-2 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
107 Fundamental_FL1-04_105-1 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
108 Fundamental_FL1-05_105-2 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
109 Fundamental_FL1-06_Hallway-1 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
110 Fundamental_FL1-07_Hallway-2 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
111 Fundamental_FL1-08_Hallway-3 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
112 Fundamental_FL1-09_108 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
113 Fundamental_FL1-10_109-1 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
114 Fundamental_FL1-11_109-2 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
115 Fundamental_FL1-12_111 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 1
116 Fundamental_FL2-01_202 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 2
117 Fundamental_FL2-02_203 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 2
118 Fundamental_FL2-03_207 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 2
119 Fundamental_FL2-04_210 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 2
120 Fundamental_FL3-01_302 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 3
121 Fundamental_FL3-02_303 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 3
122 Fundamental_FL3-03_308 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 3
123 Fundamental_FL3-04_310 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 3
124 Fundamental_FL4-01_401 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
125 Fundamental_FL4-02_402 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
126 Fundamental_FL4-03_403 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
127 Fundamental_FL4-04_404 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
128 Fundamental_FL4-05_405 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
129 Fundamental_FL4-06_406 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
130 Fundamental_FL4-07_407 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
131 Fundamental_FL4-08_408 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
132 Fundamental_FL4-09_409 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
133 Fundamental_FL4-10_410 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
134 Fundamental_FL4-11_411 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
135 Fundamental_FL4-12_412 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
136 Fundamental_FL4-13_413 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
137 Fundamental_FL4-14_414 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 4
138 Fundamental_FL5-01_502 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 5
139 Fundamental_FL5-02_503 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 5
140 Fundamental_FL5-03_508 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 5
141 Fundamental_FL5-04_511 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 5
142 Fundamental_FL6-05_601 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 6
143 Fundamental_FL6-06_602 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน (นวัตกรรม) 6
144 Library_FL1-01_Hallway-1 อาคารหอสมุด 1
145 Library_FL1-02_Hallway-2 อาคารหอสมุด 1
146 Library_FL1-03_Hallway-3 อาคารหอสมุด 1
147 Library_FL2-01_Com-LAB อาคารหอสมุด 2
148 Library_FL2-02_Circulation อาคารหอสมุด 2
149 Library_FL2-03_Hallway-1 อาคารหอสมุด 2
150 Library_FL2-04_Hallway-2 อาคารหอสมุด 2
151 Library_FL3-01_Hallway-1 อาคารหอสมุด 3
152 Library_FL3-02_Hallway-2 อาคารหอสมุด 3
153 Library_FL4-01_Hallway-1 อาคารหอสมุด 4
154 Library_FL4-02_Hallway-2 อาคารหอสมุด 4
155 Library_FL4-03_Hallway-3 อาคารหอสมุด 4
156 Library_FL5-01_Hallway-1 อาคารหอสมุด 5
157 Library_FL5-02_Hallway-2 อาคารหอสมุด 5
158 Library_FL5-03_Hallway-3 อาคารหอสมุด 5
159 Administration_FL1-01_Living-Room อาคารอำนวยการ 1
160 Administration_FL2-01_207 อาคารอำนวยการ 2
161 Administration_FL2-02Yuthakit-Room อาคารอำนวยการ 2
162 Administration_FL3-01_Meet01-1 อาคารอำนวยการ 3
163 Administration_FL3-02_Meet01-2 อาคารอำนวยการ 3
164 Administration_FL3-03_Meet02-1 อาคารอำนวยการ 3
165 Administration_FL3-04_Meet02-2 อาคารอำนวยการ 3
166 Administration_FL4-01_401 อาคารอำนวยการ 4
167 Administration_FL4-02_405 อาคารอำนวยการ 4
168 Administration_FL5-01_Dean อาคารอำนวยการ 5
169 Administration_FL5-02_505 อาคารอำนวยการ 5
170 PE_FL1-01_105 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 1
171 PE_FL1-02_Lab ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 1
172 PE_FL2-01_205 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 2
173 PE_FL2-02_206 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 2
174 PE_FL2-03_204 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 2
175 PE_FL2-04_Hallway ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 2
176 PE_FL3-01_308 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 3
177 PE_FL3-02_309 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 3
178 PE_FL3-03_301 ศูนย์กีฬาสิรินธร Sub Press Center 3
179 GYM1_FL1-01_110 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 1
180 GYM1_FL1-02_103 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 1
181 GYM1_FL1-03_109 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 1
182 GYM1_FL1-04_104 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 1
183 GYM1_FL1-05_105 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 1
184 GYM1_FL1-06_106 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 1
185 GYM1_FL2-01_206 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 2
186 GYM1_FL2-02_207 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 2
187 GYM1_FL2-03_208 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 2
188 GYM2_FL1-01_ อาคารกีฬา 2 (โรงยิมส์ไม่ติดแอร์ ) 1
189 GYM2_FL1-02_ อาคารกีฬา 2 (โรงยิมส์ไม่ติดแอร์ ) 1
190 GYM2_FL1-03_ อาคารกีฬา 2 (โรงยิมส์ไม่ติดแอร์ ) 1
191 EN_FL2-01_Meet อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 2
192 EN_FL3-01_Hallway-1 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 3
193 EN_FL3-02_Meet อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 3
194 EN_FL3-03_Hallway-2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 3
195 EN_FL4-01_Eectronics-Room อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 4
196 EN_FL4-02_Com-Laboratory อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 4
197 EN_FL4-03_Hallway อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 4
198 EN_FL4-04_EN43A อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 4
199 EN_FL4-05_EN43B อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 4
200 EN_FL5-01_Meet อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 5
201 EN_FL5-02_EN52 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 5
202 EN_FL5-03_EN53 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 5
203 EN_FL5-04_EN54 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 5
204 EN_FL5-05_EN55 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 5
205 EN_FL6-01_EN61 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 6
206 EN_FL6-02_EN62 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 6
207 EN_FL6-03_EN63 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 6
208 EN_FL6-04_EN64 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 6
209 EN_FL6-05_EN65 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 6
210 EN_FL7-01_A703 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 7
211 EN_FL7-02_A705 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 7
212 EN_FL7-03_A706 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 7
213 EN_FL7-04_A707 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 7
214 EN_FL7-05_A708 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 7
215 EN_FL8-01_EN81 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 8
216 EN_FL8-02_EN82 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 8
217 EN_FL8-03_EN83 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 8
218 EN_FL8-04_EN84 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 8
219 EN_FL8-05_EN85 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 8
220 EN_FL9-01_Dean อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 9
221 EN_FL9-02_Meet อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร A) 9
222 IE_FL2-01_C204 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 2
223 IE_FL2-02_C205 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 2
224 IE_FL3-01_C303 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 3
225 IE_FL3-02_C304 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 3
226 IE_FL3-03_C305 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 3
227 IE_FL3-04_C306 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 3
228 IE_FL4-01_C401 อาคารปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (อาคาร C) 4
229 ME_FL2-01_D219 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร D) 2
230 ME_FL2-02_D221 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร D) 2
231 ME_FL3-01_303R อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร D) 3
232 ME_FL3-02_304 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร D) 3
233 ME_FL3-03_305 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร D) 3
234 ME_FL4-01_401 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร D) 4
235 Chemical-EN_FL1-01_101 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 1
236 Chemical-EN_FL1-02_103 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 1
237 Chemical-EN_FL1-03_104 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 1
238 Chemical-EN_FL1-04_106 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 1
239 Chemical-EN_FL2-01_201 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 2
240 Chemical-EN_FL2-02_202 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 2
241 Chemical-EN_FL2-03_204 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 2
242 Chemical-EN_FL3-01_302 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 3
243 Chemical-EN_FL3-02_303 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 3
244 Chemical-EN_FL4-01_401 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (อาคาร E) 4
245 ECSE_FL2-01_I-201 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 2
246 ECSE_FL2-02_I-204 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 2
247 ECSE_FL2-03_I-207 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 2
248 ECSE_FL3-01_I-314 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 3
249 ECSE_FL3-02_I-317 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 3
250 ECSE_FL3-03_Hallway-1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 3
251 ECSE_FL3-04_Hallway-2 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (อาคาร I) 3
252 CE-F1_FL1-01_121 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 1
253 CE-F1_FL1-02_122 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 1
254 CE-F1_FL1-03_123 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 1
255 CE-F1_FL2-01_221 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 2
256 CE-F1_FL2-02_222 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 2
257 CE-F1_FL2-03_223 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 2
258 CE-F1_FL2-04_224 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 2
259 CE-F1_FL3-01_311 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 3
260 CE-F1_FL3-02_312 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 3
261 CE-F1_FL3-03_313 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 3
262 CE-F1_FL3-04_314 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 3
263 CE-F1_FL3-05_315 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 3
264 CE-F1_FL3-06_331 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F1) 3
265 CE-F2_FL1-01_2103 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F2) 1
266 CE-F2_FL1-02_2104 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F2) 1
267 CE-F2_FL1-03_2105 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F2) 1
268 CE-F3_FL1-01_3101 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 1
269 CE-F3_FL1-02_3102 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 1
270 CE-F3_FL2-01_3202 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 2
271 CE-F3_FL2-02_3203 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 2
272 CE-F3_FL2-03_3204 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 2
273 CE-F3_FL2-04_3206 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 2
274 CE-F3_FL3-01_3301 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 3
275 CE-F3_FL3-02_3302 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 3
276 CE-F3_FL3-03_3303 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 3
277 CE-F3_FL3-04_3304 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 3
278 CE-F3_FL3-05_3305 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 3
279 CE-F3_FL3-06_3306 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 3
280 CE-F3_FL4-01_3401 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 4
281 CE-F3_FL4-02_3402 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 4
282 CE-F3_FL4-03_3403 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 4
283 CE-F3_FL4-04_3404 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 4
284 CE-F3_FL4-05_3405 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 4
285 CE-F3_FL4-06_3406 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (อาคาร F3) 4
286 Inter-EN_FL1-01_English-Club อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ (อาคาร H) 1
287 Inter-EN_FL2-01_H201 อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ (อาคาร H) 2
288 Inter-EN_FL2-02_H202 อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ (อาคาร H) 2
289 Inter-EN_FL2-03_H203 อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ (อาคาร H) 2
290 Inter-EN_FL2-04_H206 อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ (อาคาร H) 2
291 Inter-EN_FL2-05_H207 อาคารศูนย์วิศวกรรมนานาชาติ (อาคาร H) 2
292 Med_FL1-01_Library-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 1
293 Med_FL1-02_Library-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 1
294 Med_FL2-01_Library อาคารคณะแพทยศาสตร์ 2
295 Med_FL3-01_3C-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
296 Med_FL3-02_3C-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
297 Med_FL3-03_PBL1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
298 Med_FL3-04_PBL2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
299 Med_FL3-05_PBL3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
300 Med_FL3-06_PBL4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
301 Med_FL3-07_PBL5 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
302 Med_FL3-08_PBL6 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
303 Med_FL3-09_PBL7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
304 Med_FL3-10_PBL8 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
305 Med_FL3-11_PBL9 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
306 Med_FL3-12_PBL10 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
307 Med_FL3-13_PBL11 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
308 Med_FL3-14_3A-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
309 Med_FL3-15_3A-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
310 Med_FL3-16_3A-3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
311 Med_FL3-17_3A-4 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 3
312 Med_FL4-01_4D-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 4
313 Med_FL4-02_4D-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 4
314 Med_FL5-01_501-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 5
315 Med_FL5-02_501-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 5
316 Med_FL5-03_503 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 5
317 Med_FL5-04_MED_Procedure อาคารคณะแพทยศาสตร์ 5
318 Med_FL6-01_601-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 6
319 Med_FL6-02_601-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 6
320 Med_FL7-01_701-1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 7
321 Med_FL7-02_701-2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 7
322 PT_FL1-01_122 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 1
323 PT_FL1-02_139 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 1
324 PT_FL1-03_140 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 1
325 PT_FL2-01_213 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 2
326 PT_FL2-02_220 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 2
327 PT_FL2-03_222 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 2
328 PT_FL2-04_233 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 2
329 PT_FL2-05_248 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 2
330 PT_FL3-01_303 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 3
331 PT_FL3-02_305 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 3
332 PT_FL3-03_307 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 3
333 PT_FL3-04_320 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 3
334 PT_FL4-01_405 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 4
335 PT_FL4-02_409 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 4
336 PT_FL4-03_411 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 4
337 PT_FL4-04_421 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 4
338 PT_FL5-01_518 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 5
339 PT_FL5-02_520 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 5
340 PT_FL5-03_522 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 5
341 PT_FL5-04_525 อาคารเรียนกายภาพบำบัด 5
342 Pharm-A_FL1-01_112 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 1
343 Pharm-A_FL2-01_Hallway อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 2
344 Pharm-A_FL2-02_201 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 2
345 Pharm-A_FL3-01_301 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
346 Pharm-A_FL3-02_302 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
347 Pharm-A_FL3-03_304 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
348 Pharm-A_FL3-04_305 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
349 Pharm-A_FL3-05_Hallway อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
350 Pharm-A_FL3-06_306-1 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
351 Pharm-A_FL3-07_306-2 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
352 Pharm-A_FL3-08_307-1 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
353 Pharm-A_FL3-09_307-2 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 3
354 Pharm-A_FL4-01_401-1 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 4
355 Pharm-A_FL4-02_401-2 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 4
356 Pharm-A_FL4-03_402-1 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 4
357 Pharm-A_FL4-04_402-2 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 4
358 Pharm-A_FL4-05_402-3 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 4
359 Pharm-A_FL4-06_Hallway อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 4
360 Pharm-A_FL5-01_501 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 5
361 Pharm-A_FL5-02_502 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหน้า) 5
362 Pharm-B_FL1-01_116 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 1
363 Pharm-B_FL1-02_118 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 1
364 Pharm-B_FL1-03_119 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 1
365 Pharm-B_FL2-01_213 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 2
366 Pharm-B_FL2-02_214 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 2
367 Pharm-B_FL2-03_215 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 2
368 Pharm-B_FL3-01_309 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 3
369 Pharm-B_FL3-02_310 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 3
370 Pharm-B_FL3-03_311 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 3
371 Pharm-B_FL3-04_312 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 3
372 Pharm-B_FL4-01_404 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 4
373 Pharm-B_FL4-02_406 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 4
374 Pharm-B_FL4-03_407 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 4
375 Pharm-B_FL5-01_507 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 5
376 Pharm-B_FL5-02_508 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 5
377 Pharm-B_FL5-03_509 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 5
378 Pharm-B_FL5-04_510 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 5
379 Pharm-B_FL6-01_604 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 6
380 Pharm-B_FL6-02_605 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 6
381 Pharm-B_FL6-03_606 อาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ (ตึกหลัง) 6
382 Nursing_FL1-01_Hallway-1 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 1
383 Nursing_FL1-02_Hallway-2 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 1
384 Nursing_FL2-01_219-1 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 2
385 Nursing_FL2-02_219-2 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 2
386 Nursing_FL3-01_308 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 3
387 Nursing_FL3-02_309 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 3
388 Nursing_FL3-03_314 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 3
389 Nursing_FL3-04_319 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 3
390 Nursing_FL3-05_320 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 3
391 Nursing_FL4-01_407-1 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
392 Nursing_FL4-02_407-2 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
393 Nursing_FL4-03_411 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
394 Nursing_FL4-04_414-1 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
395 Nursing_FL4-05_414-2 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
396 Nursing_FL4-06_414/2 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
397 Nursing_FL4-07_415 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 4
398 Nursing_FL5-01_507 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 5
399 Nursing_FL5-02_508 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 5
400 Nursing_FL5-03_516 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 5
401 Nursing_FL5-04_512 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 5
402 Nursing_FL5-05_518 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 5
403 Nursing_FL5-06_519 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 5
404 Nursing_FL6-07_620-1 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 6
405 Nursing_FL6-08_620-2 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 6
406 Nursing_FL7-01_711 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 7
407 Nursing_FL7-02_713 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 7
408 Nursing_FL7-03_723 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 7
409 Nursing_FL8-01_809 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 8
410 Nursing_FL8-02_815 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 8
411 Nursing_FL8-03_816 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 8
412 Nursing_FL9-01_908 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
413 Nursing_FL9-02_910 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
414 Nursing_FL9-03_912 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
415 Nursing_FL9-04_914 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
416 Nursing_FL9-05_918 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
417 Nursing_FL9-06_919 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
418 Nursing_FL9-07_920 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
419 Nursing_FL9-08_922 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
420 Nursing_FL9-09_924 อาคารศรีนครินทร์(คณะพยาบาลศาสตร์) 9
421 EN-Smo_FL1-01_Club-SMO อาคารสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร J) 1
422 EN-Auditorium_FL1-01_Meet-1 อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรม (อาคาร B) 1
423 EN-Auditorium_FL1-02_Meet-2 อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรม (อาคาร B) 1
424 GYM1_FL3-01_Stan01-1 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
425 GYM1_FL3-02_Stan01-2 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
426 GYM1_FL3-03_Stan01-3 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
427 GYM1_FL3-04_Stan02-1 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
428 GYM1_FL3-05_Stan03-1 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
429 GYM1_FL3-06_Stan03-2 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
430 GYM1_FL3-07_Stan04-1 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
431 GYM1_FL3-08_Stan04-2 อาคารกีฬา 1 ( โรงยิมเอนกประสงค์ 4000 ที่นั่ง ) 3
 
จำนวน Access Point ที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE
 
จำนวน Access Point ที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย
Access Point PSM Access Point ONK รวม
751 431 1,182