พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ความเป็นมา

ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้ความสำคัญด้านการศึกษา และการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันการศึกษาที่ดีต้องสามารถเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฟังความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ เพราะแหล่งความรู้ที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในตำราเรียนอีกต่อไปสำหรับโลกปัจจุบัน

กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพให้สถาบันการศึกษาได้บ่มเพาะความรู้ให้กับเยาวชนของเราอย่างก้าวไกล ด้วยการนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงต่างๆ รวมทั้งความสะดวกสบายเพื่อคนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป และตามที่หน่วยงาน Educational Sector  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการประสานงานและมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีและการทำโครงการต่างๆ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้แก่ การติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไวเลส จำนวนกว่า 1000 จุด โดยเป็นฝั่งองค์รักษ 700 จุด และฝั่งประสานมิตร 200 จุด ลงนามร่วมกัน  เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่ และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนระบบเครือข่าย Ultra High Speed Internet, WiFi

วัตถุประสงค์

การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาณ ขยายพื้นที่การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น สนองกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากพื้นที่การให้บริการ WiFi ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรทั้งหมด (Public Area)
 2. ลดปัญหา และแบ่งเบาปัญหาปริมาณการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 3. กรณีที่มีการ Join Network ของมหาวิทยาลัยกับทรูทางมหาวิทยาลัยจะได้ WiFi Coverage เพิ่มขึ้น โดยที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการติดตั้งระบบเครือข่าย อีกทั้ง Wireless LAN มีความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) วิจัยภาคการศึกษา สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมตามความต้องการภาคธุรกิจเป็นการสร้างคุณประโยชน์  คุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ
 6. เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากการให้บริการระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ด้วยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประสานงานมายังมหาวิทยาลัยเพื่อทำความร่วมมือในการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ของบริษัทฯ  เพื่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตตามอาคารภายในของมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ สำหรับการทำความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะ มศว ประสานมิตร

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร  โดยมี

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผู้แทนลงนามจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 
  ผู้อำนวยการสำนักภาครัฐ และภาคการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนลงนามจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นพยานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. คุณอรรถพล พิมพ์ทอง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
  เป็นพยานจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจาก 2 หน่วยงานที่มาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 40 ท่าน  ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 25 ท่าน และผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 ท่าน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ต้อนรับผู้บริหาร
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
ต้อนรับผู้บริหาร
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงานในครั้งนี้
คุณพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักภาครัฐ และภาคการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศภายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ถ่ายภาพร่วมกัน