ข้อพิจารณาการเลือกใช้อุปกรณ์ไร้สาย

ข้อพิจารณาการเลือกใช้อุปกรณ์
การเลือกใช้อุปกรณ์ไวเลสแลนมีอุปกรณ์สำคัญ 2 ส่วน คือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน (Access Point) และการ์ดไวเลสแลน ซึ่งการ์ดแลนไวเลสแลนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามีหลายแบบ เช่น PCMCIA Card, PCI Card และ USB

การ์ดไวเลสแลนแต่ละแบบมีการทำงานเหมือนกัน คือทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณและรับส่งข้อมูลระหว่างการ์ดไวเลสแลนกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน ขณะที่การเลือกใช้การ์ดไวเลสแลนขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้ เช่น การ์ด PCMCIA เหมาะสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊ค (Notebook) ที่มีช่อง PCMCIA ส่วนการ์ด PCI ใช้งานกับเครื่องเดสท็อป (Personal Computer) เท่านั้น ขณะที่อุปกรณ์แบบ USB สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องโน้ตบุ๊คและเดสท็อป


PCMCIA Card

PCI Card

USB

 

การใช้งานเครือข่ายไวเลสแลนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลระหว่างการ์ดไวเลสแลนกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ไวเลสแลน หากอุปกรณ์ไวเลสแลนของแต่ละผู้ผลิดไม่สามารถทำงานเข้ากันได้จะทำให้ไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไวเลสแลนได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบ Ad-Hoc หรือ Infrastructure

การเชื่อมต่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้อุปกรณ์ไวเลสแลนทั้งหมดเป็นผู้ผลิตรายเดียวกัน แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถทำได้ ทำให้มีองค์กรกลางกำหนดมาตราฐาน 802.11 ขึ้น เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัฒฑ์แต่ละผู้ผลิต โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงาน Wi-Fi Aliance จะสามารถทำงานร่วมกันได้

ฉะนั้นผู้ใช้ควรตรวจสอบมาตราฐานก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ไวเลสแลน โดยสามารถตรวจสอบได้จาก Wi-Fi Alliance และควรมีสติ๊กเกอร์แสดงการรับรอง Wi-Fi Certified ดังภาพด้านล่าง


สติ๊กเกอร์รับรอง Wi-Fi Certified

  • รัศมีของอุปกรณ์เครือข่ายไวเลสแลนครอบคลุม
  • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล เช่น 54 Mbps
  • ความสามารถเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์
  • อุปกรณ์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณได้
  • อุปกรณ์มีการพัฒนาและมีซอฟต์แวร์ให้ Download ผ่านเว็ปไซต์ของผู้ผลิตได้
  • ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • การติดตั้งง่ายและสะดวกในการใช้งาน
  • ความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น WEP, WPA
  • อุปกรณ์มีไฟบอกสถานะการทำงาน
  • อุปกรณ์มีเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบมาตราฐานจาก Wi-Fi Alliance

ฉลากแสดงการตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance นั้นจะบอกถึงความสมารถของอุปกรณ์ไร้สาย เช่น คลื่นความถี่ ความเร็ว และการรักษาความปลอดภัย ที่อุปกรณ์ได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว และแสดงถึงความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ไวเลสแลนด้วยเช่นกัน