พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN)
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 

ความเป็นมา

ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันการศึกษาที่ดีต้องสามารถเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนนิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฟังความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ เพราะแหล่งความรู้ที่ดีไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในตำราเรียนอีกต่อไปสำหรับโลกปัจจุบัน

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จึงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีคุณภาพสำหรับกลุ่มสถาบันการศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพให้สถาบันการศึกษาได้บ่มเพาะความรู้ให้กับ เยาวชนของเราอย่างก้าวไกล ด้วยการนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงต่างๆ รวมทั้ง ความสะดวกสบายเพื่อคนไทยทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาณ ขยายพื้นที่การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้วและตาก  ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วขึ้น สนองกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและวิจัยของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ยินดีมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงินในอัตราปีละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 2. (Wireless LAN) ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากพื้นที่การให้บริการ WiFi ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้วและตาก

 3. และแบ่งเบาปัญหาปริมาณการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

 4. อีกทั้ง Wireless LAN มีความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

 5. สนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) วิจัยภาคการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ พัฒนาผลงานนวัตกรรมตามความต้องการภาคธุรกิจ เป็นการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากการให้บริการอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร  โดยมี

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ผู้แทนลงนามจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. คุณทรงพล รวมใหม่
  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานจัดหาและบริหารทรัพย์สิน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  ผู้แทนลงนามจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เป็นพยานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. คุณปิยมาภรณ์ โพธิดอกไม้
  ผู้จัดการฝ่ายจัดหาสถานที่ภายในอาคาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  เป็นพยานจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจาก 2 หน่วยงานที่มาร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 52 ท่าน  ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบุคลากร จำนวน 47 ท่าน และผู้บริหารบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  จำนวน 5 ท่าน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ต้อนรับผู้บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ต้อนรับผู้บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
อธิการบดีและคณะผู้บริหาร
บรรยากาศก่อนเริ่มพิธีลงนามฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงานในครั้งนี้
คุณทรงพล รวมใหม่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน

ภาพบรรยากาศภายในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ถ่ายภาพร่วมกัน
อธิการบดีมอบของที่ระลึกให้แก่
คุณทรงพล รวมใหม่
คุณทรงพล รวมใหม่ มอบของที่ระลึกให้แก่อธิการบดี
 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ถ่ายภาพร่วมกัน ทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์