แนวปฏิบัติที่ดี

1. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
   
2. ใบรับรองการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ดาวน์โหลดผ่านเครือข่ายภายใน สำหรับ Windows
   
3. ใบรับรองการใช้งานเครือข่ายไร้สาย ดาวน์โหลดผ่าน 4G/3G สำหรับ Android
   
4. ขั้นตอนการติดตั้ง Certificate สำหรับ Windows
   
5. ขั้นตอนการติดตั้ง Certificate สำหรับ Android