สถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณแต่ละอาคาร พร้อมแสดงจำนวนผู้ใช้ (Building)