สถานะการทำงานตัวควบคุมสัญญาณ 24 ชั่วโมงล่าสุด (Appliance Monitor)