ค่าเฉลี่ยการใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (AP Usability)