คู่มือ

การตรวจสอบสถานะระบบไวเลสแลน (Wireless LAN Monitoring)

เครื่องมือในชุดเมนูสถานะ (Status) เป็นโปรแกรมติดตามการทำงานของระบบไวเลสแลน (WiSE) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อติดตามการทำงานด้านต่างๆ ของระบบ เช่น สถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวนผู้ใช้งาน การทำงานของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ และสถิติการใช้งานย้อนหลังแบบต่างๆ ขณะที่การจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานยังเป็นไปตาม พรบ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ด้วยเช่นกัน

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะและสถิติการใช้งานได้จาก 9 เมนูดังนี้

1. สถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Main Monitor) 
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ Main Monitor

 • แสดงสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมจำนวนผู้ใช้งานที่เชื่อมต่ออยู่ โดยสามารถเลือกสถานที่ได้ เช่น ประสานมิตร หรือองครักษ์ หรือทั้งหมด ได้
 • แสดงภาพสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน โดยการคลิกชื่อสถานที่ในหัวข้อ "สถานที่ตั้ง"
 • แสดงภาพจำนวนผู้ใช้งาน โดยการคลิกตัวเลขในหัวข้อ "Users"


ภาพ : แสดงสถานะ Main Monitor

2. สถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณแต่ละอาคาร พร้อมแสดงจำนวนผู้ใช้ (Building)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ Building

 • แสดงสถานะจำนวนและสถานะอุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคาร โดยสามารถเลือกสถานที่ได้ เช่น ประสานมิตร หรือองครักษ์ หรือทั้งหมด ได้


ภาพ : แสดงสถานะ Building

3. สถานะจำนวนผู้ใช้งาน 24 ชั่วโมงล่าสุด (User Monitor)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ User Monitor

 • แสดงจำนวนผู้ใช้ ณ เวลาปัจจุบัน และ 24 ชั่วโมงล่าสุด โดยแยกเป็น มศว ประสานมิตร และองครักษ์
 • แสดงกราฟรายละเอียดผู้ใช้งานตามช่วงเวลา โดยการคลิกตัวเลขในหัวข้อ "Users Count"
 • แสดงกราฟรายละเอียดผู้ใช้งานภายใน 24 วัน สัปดาห์ เดือน และปี โดยการคลิกกราฟที่ ประสานมิตร หรือองครักษ์


ภาพ : แสดงสถานะ User Monitor

4. สถานะการทำงานตัวควบคุมสัญญาณ 24 ชั่วโมงล่าสุด (Appliance Monitor)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ Appliance Monitor

 • แสดงจำนวนผู้ใช้ ณ เวลาปัจจุบัน และ 24 ชั่วโมงล่าสุด โดยแยกเป็น มศว ประสานมิตร และองครักษ์
 • แสดงกราฟรายละเอียดผู้ใช้งานตามช่วงเวลา โดยการคลิกตัวเลขในหัวข้อ "Users Count"
 • แสดงกราฟรายละเอียดผู้ใช้งานภายใน 24 วัน สัปดาห์ เดือน และปี โดยการคลิกกราฟที่ ประสานมิตร หรือองครักษ์


ภาพ : แสดงสถานะ Appliance Monitor

5. สถิติการใช้งานแต่ละผุ้ใช้ (User Usage)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ User Usage

 • แสดงสถิติการใช้ของผู้ใช้ หรือติดตามข้อมูลการใช้งานแบบระบบชื่อผู้ใช้ได้
 • สามารถกำหนดช่วงเวลา และชื่อผู้ใช้จาก Buasri ID ได้
 • สามารถแสดงช่วยเวลาย่อยของการใช้งานได้ โดยการคลิกชื่อผู้ใช้ในหัวข้อ "User"


ภาพ : แสดงสถานะ User Usage

6. สถิติการใช้งานแบบระบุเวลาตามไซท์ (Static Usage)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ Static Usage

 • แสดงสถิติแบบระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้ เช่น วัน เดือน และ ปี
 • สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลเฉพาะ มศว ประสานมิตร หรือ องครักษ์ หรือทั้งหมดได้


ภาพ : แสดงสถานะ Static Usage

7. ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ใช้ต่อไซท์ (Summary)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ Summary

 • แสดงค่าเฉลี่ยแบบระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้ เช่น วัน เดือน และ ปี
 • สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลเฉพาะ มศว ประสานมิตร หรือ องครักษ์ หรือทั้งหมดได้


ภาพ : แสดงสถานะ Summary

ผลลัพธ์ ความหมาย
Total number of AP จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งหมดที่ติดตั้ง
(รวมทั้งที่เคยมีอยู่และเปลี่ยนไปแล้ว)
Total number of user จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
Average user per AP ค่าเฉลี่ยผู้ใช้ต่อ AP 1 ตัว
Total number of session จำนวนการ Login เข้าใช้ระบบทั้งหมด
Average session per AP ค่าเฉลี่ยการ Login เข้าใช้ระบบต่อ AP 1 ตัว
Total number of Byte จำนวนข้อมูลที่ดาวน์โหลด หน่วยเป็น MB
Average byte per AP ค่าเฉลี่ยข้อมูลที่ดาวน์โหลด ต่อ AP 1 ตัว
MAX user in period วันที่มีจำนวนผู้ใช้มากที่สุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
MIN user in period วันที่มีจำนวนผู้ใช้น้อยที่สุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Average user in period ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ใช้ต่อวัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

8. ค่าเฉลี่ยการใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (AP Usability)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ AP Usability

 • แสดงค่าเฉลี่ยหรือเปอร์เซ็นต์การใช้งานแบบระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้ เช่น วัน เดือน และ ปี
 • สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลเฉพาะ มศว ประสานมิตร หรือ องครักษ์ หรือทั้งหมดได้


ภาพ : แสดงสถานะ AP Usability

ผลลัพธ์ ความหมาย
AP Count จำนวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งหมดที่ติดตั้ง ณ ปัจจุบัน
User Count จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด (ไม่นับ Login ซ้ำ)
User per AP จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดต่อ AP 1 ตัว (ไม่นับ Login ซ้ำ)
User Count (Duplicate) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด (นับ Login ซ้ำ รวมทั้ง Login จุด AP ที่ไหนก็ตาม)
User per AP (Duplicate) จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดต่อ AP 1 ตัว (นับ Login ซ้ำ รวมทั้ง Login จุด AP ที่ไหนก็ตาม)

 

9. สถิติการอัพและดาวน์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (AP Static)
คลิกเมนู Status เลือกหัวข้อ AP Static

 • แสดงสถิติการ Up และ Down ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส
 • สามารถเลือกอาคาร (Building) หรือทั้งหมด และช่วงเวลาที่ต้องการ
 • สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลเฉพาะ มศว ประสานมิตร หรือ องครักษ์ หรือทั้งหมดได้
 • สามารถชี้เม้าส์บนกราฟแท่ง เพื่อดูจำนวน AP ที่ Up หรือ Down
 • สามารถคลิกตัวเลขเพื่อดูรายละเอียด โดยการคลิกที่ตัวเลขในหัวข้อ "UP", "DOWN" และ "TOTAL"
 • สามารถชี้เม้าส์บนช่วงเวลาที่ Down (สีแดง) เพราะดูช่วงเวลาที่มีปัญหาได้

ภาพตัวอย่าง : อุปกรณ์ AP ที่อาคาร 3 มีการ Down จำนวน 1 ครั้ง ของทุก AP (เนื่องจากมีไฟฟ้าดับ)


ภาพ : แสดงสถานะ AP Static

 


ภาพ : แสดงสถานะ AP Static