พื้นที่บริการ WiSE@AIS

พื้นที่ให้บริการ WiSE@AIS ภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้เปิดบริการแล้ว พื้นที่ดังต่อไปนี้

WiSE@AIS ที่ มศว ประสานมิตร

WiSE@AIS ที่ มศว องครักษ์

 

พื้นที่ให้บริการที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดตาก