การติดต่อ และแจ้งปัญหา

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และบำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ในมหาวิทยาลัยได้ สามารถติดต่อ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้โดยตรง หรือติดต่อ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เช่นกัน

ติดต่อ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 408/60 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: + (66)2-029-5000

http://www.awn.co.th

ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  +66 2649 5000 ต่อ 15030, 15032
โทรสาร   +66 2259 2217
อีเมล   admin@g.swu.ac.th