การเชื่อมต่อ WiSE@AIS

นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายผ่านชื่อเครือข่าย (SSID) WiSE@AIS ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID) และ "ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการแต่อย่างใด" วิธีการเชื่อมต่อตรวจสอบได้หัวข้อดังต่อไปนี้

Windows 10

1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@AIS และคลิกปุ่ม Connect

2.เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏคำว่า "Connected" ให้เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (IE, Chrome) หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

 

iPhone, iPad

 
1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@AIS เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏเครื่องหมาย "ถูก" ดังภาพ 2. หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

Android, Tablet

1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@AIS เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏคำว่า "Connected"

2. หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้