ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  +66 2649 5000 ต่อ 15030, 15032
โทรสาร   +66 2259 2217
อีเมล   admin@g.swu.ac.th