การเชื่อมต่อ WiSE@true

นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายผ่านชื่อเครือข่าย (SSID) WiSE@true ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID) และ "ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการแต่อย่างใด" วิธีการเชื่อมต่อตรวจสอบได้หัวข้อดังต่อไปนี้

Windows 7

 
1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@true และคลิกปุ่ม Connect 2. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏคำว่า "Connected"

3. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (IE, Chrome) หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

Windows 8

 
1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@true และคลิกปุ่ม Connect 2. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏคำว่า "Connected"

3. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (IE, Chrome) หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

iPhone, iPad

 
1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@true เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏเครื่องหมาย "ถูก" ดังภาพ 2. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Chrome) หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 

Android, Tablet

1. เลือกเชื่อมต่อ WiSE@true เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นจะปรากฏคำว่า "Connected"

2. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Chrome) หน้าจอล็อกอินปรากฏขึ้น ทำการกรอกบัวศรีไอดี (Buasri ID) และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้