พื้นที่บริการ WiSE@true

พื้นที่ให้บริการ WiSE@true ภายในมหาวิทยาลัย กำหนดจุดบริการเฉพาะพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่เฉพาะ ดังต่อไปนี้

  • พื้นที่บริการทั่วไป พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่กิจกรรมนิสิต
  • พื้นที่บริการเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

แผนที่จุดให้บริการ WiSE@true ที่ มศว ประสานมิตร