การติดต่อ และแจ้งปัญหา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง และบำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ในมหาวิทยาลัยได้ สามารถติดต่อบริษัท ทรูฯ ได้โดยตรง หรือติดต่อ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เช่นกัน

ติดต่อบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทร: +66 2643 1111 / +66 0900 9191 กด 6
โทรสาร: +66 2643 1651
http://www.truecorp.co.th

ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 13 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  +66 2649 5000 ต่อ 15030, 15032
โทรสาร   +66 2259 2217
อีเมล   admin@g.swu.ac.th